Gal. Glava 05

El. pošta Štampa PDF

Stojte dakle u slobodi kojom nas Hristos oslobodi, i ne dajte se opet u jaram ropstva uhvatiti.
5:2  Evo ja Pavle kažem vam da ako se obrežete Hristos vam ništa neće pomoći.
5:3  A opet svedočim svakom čoveku koji se obrezuje da je dužan sav zakon tvoriti.
5:4  Izgubiste Hrista, vi koji hoćete zakonom da se opravdate, i otpadoste od blagodati.
5:5  Jer mi duhom čekamo od vere nad pravde.
5:6  Jer u Hristu Isusu niti šta pomaže obrezanje ni neobrezanje, nego vera, koja kroz ljubav radi.
5:7  Dobro trčaste; ko vam zabrani da se ne pokoravate istini?
5:8  To odvraćanje nije od Onog koji vas pozva.
5:9  Malo kvasca ukiseli sve testo.
5:10  Ja se za vas nadam u Gospodu da ništa drugo nećete misliti. A koji vas smeta poneće greh, makar ko bio.
5:11  A ja, braćo, ako još obrezanje propovedam, zašto me gone? Tako se ukide sablazan krstova.
5:12  O da bi odsečeni bili oni koji vas kvare!
5:13  Jer ste vi, braćo, na slobodu pozvani: samo da vaša sloboda ne bude na želju telesnu, nego iz ljubavi služite jedan drugom.
5:14  Jer se sav zakon izvršuje u jednoj reči, to jest: Ljubi bližnjeg svog kao sebe.
5:15  Ali ako se među sobom koljete i jedete, gledajte da jedan drugog ne istrebite.
5:16  Velim pak: po duhu hodite, i želja telesnih ne izvršujte.
5:17  Jer telo želi protiv duha, a duh protiv tela; a ovo se protivi jedno drugom, da ne činite ono šta hoćete.
5:18  Ako li vas duh vodi, niste pod zakonom.
5:19  A poznata su dela telesna, koja su preljubočinstvo, kurvarstvo, nečistota, besramnost,
5:20  Idolopoklonstvo, čaranja, neprijateljstva, svađe, pakosti, srdnje, prkosi, raspre, sablazni, jeresi,
5:21  Zavisti, ubistva, pijanstva, žderanja, i ostala ovakva za koja vam napred kazujem kao što i kazah napred, da oni koji tako čine neće naslediti carstva Božijeg.
5:22  A rod je duhovni ljubav, radost, mir, trpljenje, dobrota, milost, vera,
5:23  Krotost, uzdržanje; na to nema zakona.
5:24  A koji su Hristovi, raspeše telo sa slastima i željama.
5:25  Ako u duhu živimo po duhu i da hodimo,
5:26  Da ne tražimo lažne slave razdražujući jedan drugog, i zavideći jedan drugom.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije