Efe. Glava 03

El. pošta Štampa PDF

Toga sam radi ja, Pavle, sužanj Isusa Hrista za vas neznabošce,
3:2  Budući da čuste službu blagodati Božije koja je meni dana među vama,
3:3  Da se meni po otkrivenju kaza tajna; kao što gore napisah ukratko,
3:4  Odakle možete čitajući poznati moj razum u tajni Hristovoj,
3:5  Koja se u drugim naraštajima ne kaza sinovima čovečijim, kako se sad otkri svetim Njegovim apostolima i prorocima Duhom Svetim;
3:6  Da neznabošci kroz jevanđelje postanu sunaslednici i sutelesnici i zajedničari u obećanju Njegovom u Hristu Isusu,
3:7  Kome postadoh sluga po daru blagodati Božje, koja mi je dana po činjenju sile njegove.
3:8  Meni najmanjem od svih svetih dade se ova blagodat da objavim među neznabošcima neiskazano bogatstvo Hristovo,
3:9  I da otkrijem svima šta je služba tajne od postanja sveta sakrivene u Bogu, koji je sazdao sve kroz Isusa Hrista;
3:10  Da se kroz crkvu sad obznani poglavarstvima i vlastima na nebu mnogorazlična premudrost Božija,
3:11  Po naredbi vekova, koju učini u Hristu Isusu, Gospodu našem,
3:12  U kome imamo slobodu i pristup u nadu verom Njegovom.
3:13  Zato vas molim da se ne oslabite zbog nevolja mojih za vas, koje su slava vaša.
3:14  Toga radi priklanjam kolena svoja pred Ocem Gospoda našeg Isusa Hrista,
3:15  Po kome se sva čeljad i na nebesima i na zemlji zovu,
3:16  Da vam da silu po bogatstvu slave svoje, da se utvrdite Duhom Njegovim za unutrašnjeg čoveka,
3:17  Da se Hristos useli verom u srca vaša, da budete u ljubavi ukorenjeni i utemeljeni;
3:18  Da biste mogli razumeti sa svima svetima šta je širina i dužina i dubina i visina,
3:19  I poznati pretežniju od razuma ljubav Hristovu, da se ispunite svakom puninom Božijom.
3:20  A Onome koji može još izobilnije sve činiti šta ištemo ili mislimo, po sili koja čini u nama,
3:21  Onome slava u crkvi po Hristu Isusu u sve naraštaje va vek veka. Amin.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije