Efe. Glava 04

El. pošta Štampa PDF

Molim vas dakle ja sužanj u Gospodu, da se vladate kao što prilikuje vašem zvanju u koje ste pozvani,
4:2  Sa svakom poniznošću i krotošću, s trpljenjem, trpeći jedan drugog u ljubavi,
4:3  Starajući se držati jedinstvo Duha u svezi mira;
4:4  Jedno telo, jedan duh, kao što ste i pozvani u jednom nadu zvanja svog.
4:5  Jedan Gospod, jedna vera, jedno krštenje,
4:6  Jedan Bog i Otac svih, koji je nad svima, i kroza sve, i u svima nama.
4:7  A svakome se od nas dade blagodat po meri dara Hristovog.
4:8  Zato govori: Izišavši na visinu zaplenio si plen, i dade dare ljudima.
4:9  A šta iziđe, šta je, osim da i siđe u najdonja mesta zemlje?
4:10  Koji siđe to je Onaj koji i iziđe više svih nebesa da ispuni sve.
4:11  I On je dao jedne apostole, a jedne proroke, a jedne jevanđeliste, a jedne pastire i učitelje,
4:12  Da se sveti priprave za delo službe, na sazidanje tela Hristovog;
4:13  Dokle dostignemo svi u jedinstvo vere i poznanje Sina Božijeg, u čoveka savršenog, u meru rasta visine Hristove;
4:14  Da ne budemo više mala deca, koju ljulja i zanosi svaki vetar nauke, u laži čovečijoj, putem prevare;
4:15  Nego vladajući se po istini u ljubavi da u svemu uzrastemo u Onome koji je glava, Hristos.
4:16  Iz kog je sve telo sastavljeno i sklopljeno svakim zglavkom, da jedno drugom pomaže dobro po meri svakog uda, i čini da raste telo na popravljanje samog sebe u ljubavi.
4:17  Ovo dakle govorim i svedočim u Gospodu da više ne hodite kao što hode i ostali neznabošci u praznosti uma svog,
4:18  Koji imaju smisao tamom pokriven, i udaljeni su od života Božijeg za neznanje koje je u njima, za okamenjenje srca svojih;
4:19  Koji ostavivši poštenje predadoše se besramnosti, na činjenje svake nečistote i lakomstva.
4:20  Ali vi tako ne poznaste Hrista;
4:21  Jer Ga čuste i u Njemu se naučiste, kao što je istina u Isusu,
4:22  Da odbacite, po prvom življenju, starog čoveka, koji se raspada u željama prevarljivim;
4:23  I da se obnovite duhom uma svog,
4:24  I obučete u novog čoveka, koji je sazdan po Bogu u pravdi i u svetinji istine.
4:25  Zato odbacite laž, i govorite istinu svaki sa svojim bližnjim; jer smo udi jedan drugom.
4:26  Gnevite se i ne grešite; sunce da ne zađe u gnevu vašem.
4:27  Niti dajte mesta đavolu.
4:28  Koji je krao više da ne krade, nego još da se trudi, čineći dobro rukama svojim da ima šta davati potrebnome.
4:29  Nikakva rđava reč da ne izlazi iz usta vaših, nego samo šta je dobro za napredovanje vere, da da blagodat onima koji slušaju.
4:30  I ne ožalošćavajte Svetog Duha Božijeg, kojim ste zapečaćeni za dan izbavljenja.
4:31  Svaka gorčina, i gnev, i ljutina, i vika, i hula, da se uzme od vas, sa svakom pakošću.
4:32  A budite jedan drugom blagi, milostivi, praštajući jedan drugom, kao što je i Bog u Hristu oprostio vama.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije