Efe. Glava 05

El. pošta Štampa PDF

Ugledajte se dakle na Boga, kao ljubazna deca,
5:2  I živite u ljubavi, kao što je i Hristos ljubio nas, i predade sebe za nas u prilog i žrtvu Bogu na slatki miris.
5:3  A kurvarstvo i svaka nečistota i lakomstvo da se i ne spominje među vama, kao što se pristoji svetima;
5:4  Tako i sramotne i lude reči, ili šale, što se ne pristoji; nego još zahvaljivanje.
5:5  Jer ovo da znate da nijedan kurvar, ili nečist, ili tvrdica (koji je idolopoklonik), neće imati dela u carstvu Hrista i Boga.
5:6  Niko da vas ne vara praznim rečima; jer ovih radi ide gnev Božji na sinove nepokornosti.
5:7  Ne bivajte dakle zajedničari njihovi.
5:8  Jer bijaste nekada tama, a sad ste videlo u Gospodu: kao deca videla živite;
5:9  Jer je rod duhovni u svakoj dobroti i pravdi i istini.
5:10  Istražujte šta je Bogu ugodno.
5:11  I ne pristajte na bezrodna dela tame, nego još karajte.
5:12  Jer je sramno i govoriti šta oni tajno čine.
5:13  A sve za šta se kara, videlo objavljuje; jer sve što se objavljuje, videlo je;
5:14  Zato govori: Ustani ti koji spavaš i vaskrsni iz mrtvih, i obasjaće te Hristos.
5:15  Gledajte dakle da uredno živite ne kao nemudri, nego kao mudri;
5:16  Pazite na vreme, jer su dani zli,
5:17  Toga radi ne budite nerazumni, nego poznajte šta je volja Božija.
5:18  I ne opijajte se vinom u kome je kurvarstvo, nego se još ispunjavajte duhom,
5:19  Govoreći među sobom u psalmima i pojanju i pesmama duhovnim, pevajući i pripevajući u srcima svojim Gospodu;
5:20  Zahvaljujući za svašta u ime Gospoda našeg Isusa Hrista Bogu i Ocu;
5:21  Slušajući se među sobom u strahu Božijem.
5:22  Žene! Slušajte svoje muževe kao Gospoda.
5:23  Jer je muž glava ženi kao što je i Hristos glava crkvi, i on je spasitelj tela.
5:24  No kao što crkva sluša Hrista tako i žene svoje muževe u svemu.
5:25  Muževi! Ljubite svoje žene kao što i Hristos ljubi crkvu, i sebe predade za nju,
5:26  Da je osveti očistivši je kupanjem vodenim u reči;
5:27  Da je metne preda se slavnu crkvu, koja nema mane ni mrštine, ili takvog čega, nego da bude sveta i bez mane.
5:28  Tako su dužni muževi ljubiti svoje žene kao svoja telesa; jer koji ljubi svoju ženu, sebe samog ljubi.
5:29  Jer niko ne omrznu kad na svoje telo, nego ga hrani i greje, kao i Gospod crkvu.
5:30  Jer smo udi tela njegovog, od mesa Njegovog, i od kostiju Njegovih.
5:31  Toga radi ostaviće čovek oca svog i mater, i prilepiće se k ženi svojoj, i biće dvoje jedno telo.
5:32  Tajna je ovo velika; a ja govorim za Hrista i za crkvu.
5:33  Ali i vi svaki da ljubi onako svoju ženu kao i sebe samog; a žena da se boji svog muža.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije