Efe. Glava 06

El. pošta Štampa PDF

Deco! Slušajte svoje roditelje u Gospodu: jer je ovo pravo.
6:2  Poštuj oca svog i mater: ovo je prva zapovest s obećanjem:
6:3  Da ti blago bude, i da živiš dugo na zemlji.
6:4  I vi očevi! Ne razdražujte decu svoju, nego ih gajite u nauci i u strahu Gospodnjem.
6:5  Sluge! Slušajte gospodare svoje po telu, sa strahom i drhtanjem, u prostoti srca svog, kao i Hrista;
6:6  Ne samo pred očima radeći kao ljudima da ugađate, nego kao sluge Hristove, tvoreći volju Božiju od srca.
6:7  Dragovoljno služite, kao Gospodu a ne kao ljudima,
6:8  Znajući da svaki što učini dobro ono će i primiti od Gospoda, bio rob ili slobodnjak.
6:9  I vi gospodari, tako činite njima ostavljajući pretnje, znajući da je i vama samim i njima Gospodar na nebesima, i On ne gleda ko je ko.
6:10  A dalje, braćo moja, jačajte u Gospodu i u sili jačine Njegove.
6:11  Obucite se u sve oružje Božije, da biste se mogli održati protiv lukavstva đavolskog:
6:12  Jer naš rat nije s krvlju i s telom, nego s poglavarima i vlastima, i s upraviteljima tame ovog sveta, s duhovima pakosti ispod neba.
6:13  Toga radi uzmite sve oružje Božije, da biste se mogli braniti u zli dan, i svršivši sve održati se.
6:14  Stanite dakle opasavši bedra svoja istinom i obukavši se u oklop pravde,
6:15  I obuvši noge u pripravu jevanđelja mira;
6:16  A svrh svega uzmite štit vere o koji ćete moći pogasiti sve raspaljene strele nečastivog;
6:17  I kacigu spasenja uzmite, i mač duhovni koji je reč Božija.
6:18  I svakom molitvom i moljenjem molite se Bogu duhom bez prestanka, i uz to stražite sa svakim trpljenjem i molitvom za sve svete,
6:19  I za mene, da mi se da reč kad otvorim usta svoja, da obznanim sa slobodom tajnu jevanđelja,
6:20  Za koje sam poslanik u okovima, da u Njemu govorim slobodno, kao što mi se pristoji.
6:21  A da i vi znate kako sam ja i šta radim, sve će vam kazati Tihik, ljubazni brat i verni sluga u Gospodu,
6:22  Kog poslah k vama za to isto da znate kako smo mi, i da uteši srca vaša.
6:23  Mir braći i ljubav s verom od Boga Oca i Gospoda Isusa Hrista.
6:24  Blagodat sa svima koji ljube Gospoda našeg Isusa Hrista jednako. Amin.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije