Filib. Glava 01

El. pošta Štampa PDF

Od Pavla i Timotija, slugu Isusa Hrista, svima svetima u Hristu Isusu koji su u Filibi, s vladikama i đakonima:
1:2  Blagodat vam i mir od Boga Oca našeg i Gospoda Isusa Hrista.
1:3  Zahvaljujem Bogu svom kad se god opomenem vas,
1:4  Svagda u svakoj molitvi svojoj za sve vas s radošću moleći se,
1:5  Što vi postadoste zajedničari u jevanđelju, od prvog dana i do danas;
1:6  Uzdajući se u ovo isto da će Onaj koji je počeo dobro delo u vama dovršiti ga tja do dana Isusa Hrista.
1:7  Kao što je pravo da ja ovo mislim za sve vas, jer vas imam u srcu u okovima svojim i u odgovoru i potvrđivanju jevanđelja, kao sve zajedničare sa mnom u blagodati.
1:8  Jer Bog mi je svedok da vas ljubim ljubavlju Isusa Hrista,
1:9  I zato se molim Bogu da ljubav vaša još više i više izobiluje u razumu i svakoj volji,
1:10  Da kušate šta je bolje, da budete čisti i bez spoticanja na dan Hristov,
1:11  Napunjeni plodova pravde kroz Isusa Hrista, na slavu i hvalu Božiju.
1:12  Hoću, pak, da znate, braćo, da ovo što se radi sa mnom iziđe za napredak jevanđelja,
1:13  Tako da se razglasi u svoj sudnici i kod svih ostalih da su moji okovi za Hrista.
1:14  I mnoga braća u Gospodu oslobodivši se okovima mojim većma smeju govoriti reč Božiju bez straha.
1:15  Istina, jedni iz zavisti i svađe, a jedni od dobre volje Hrista propovedaju.
1:16  Tako ovi, uprkos, Hrista objavljuju nečisto, misleći da će naneti žalost mojim okovima;
1:17  A ovi iz ljubavi, znajući da za odbranu jevanđelja ležim u tamnici.
1:18  Šta dakle? Bilo kako mu drago, dvoličenjem ili istinom, Hristos se propoveda; i zato se radujem, a i radovaću se;
1:19  Jer znam da će mi se ovo zbiti na spasenje vašom molitvom i pomoću Duha Isusa Hrista.
1:20  Kao što čekam i nadam se da se ni u čemu neću postideti, nego da će se i sad kao svagda sa svakom slobodom Hristos veličati u telu mom, bilo životom ili smrću.
1:21  Jer je meni život Hristos, a smrt dobitak.
1:22  A kad mi življenje u telu plod donosi, to ne znam šta ću izabrati.
1:23  A oboje mi je milo, imajući želju otići i s Hristom biti, koje bi mnogo bolje bilo;
1:24  Ali ostati u telu potrebnije je vas radi.
1:25  I ovo znam jamačno da ću biti i ostati kod svih vas na vaš napredak i radost vere,
1:26  Da hvala vaša mnome izobiluje u Hristu Isusu kad vam opet dođem.
1:27  Samo živite kao što se pristoji jevanđelju Hristovom, da vas vidim kad dođem ili ako vam ne dođem da čujem za vas da stojite u jednom duhu i jednodušno borite se za veru jevanđelja,
1:28  I ni u čem da se ne plašite od protivnika; koje je njima znak pogibli a vama spasenja, i to od Boga;
1:29  Jer se vama darova, Hrista radi, ne samo da Ga verujete nego i da stradate za Nj,
1:30  Imajući onu istu borbu kakvu u meni videste i sad čujete za mene.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije