Kol. Glava 01

El. pošta Štampa PDF

Od Pavla, po volji Božijoj apostola Isusa Hrista i brata Timotija,
1:2  Svetima koji su u Kolosima i vernoj braći u Hristu Isusu: blagodat vam i mir od Boga Oca našeg i Gospoda Isusa Hrista.
1:3  Zahvaljujemo Bogu i Ocu Gospoda svog Isusa Hrista, moleći se svagda za vas,
1:4  Čuvši veru vašu u Hrista Isusa, i ljubav koju imate k svima svetima,
1:5  Za nad ostavljeni vama na nebesima, za koji napred čuste u reči istine jevanđelja,
1:6  Koje je u vama, kao i u svemu svetu, i plodno je i raste, kao i u vama, od onog dana kako čuste i razumeste blagodat Božiju u istini,
1:7  Kao što i doznaste od Epafrasa, ljubaznog našeg drugara u služenju, koji je za vas verni sluga Hristov,
1:8  Koji nam i javi vašu ljubav u duhu.
1:9  Toga radi i mi od onog dana kako čusmo ne prestajemo za vas moliti se Bogu i iskati da se ispunite poznanjem volje Njegove u svakoj premudrosti i razumu duhovnom,
1:10  Da živite pristojno Bogu na svako ugađanje i u svakom dobrom delu da budete plodni, i da rastete u poznanju Božijem,
1:11  Jačajući svakom snagom po sili slave Njegove, i u svakom trpljenju i dugom podnošenju s radošću;
1:12  Zahvaljujući Bogu i Ocu, koji nas prizva u deo nasledstva svetih u videlu;
1:13  Koji nas izbavi od vlasti tamne, i premesti nas u carstvo Sina ljubavi svoje,
1:14  U kome imamo izbavljenje krvlju Njegovom i oproštenje greha;
1:15  Koji je obličje Boga što se ne vidi, koji je rođen pre svake tvari.
1:16  Jer kroz Njega bi sazdano sve što je na nebu i što je na zemlji, što se vidi i što se ne vidi, bili prestoli ili gospodstva ili poglavarstva, ili vlasti: sve se kroza Nj i za Nj sazda.
1:17  I On je pre svega, i sve je u Njemu.
1:18  I On je glava telu crkve, koji je početak i prvorođeni iz mrtvih, da bude On u svemu prvi;
1:19  Jer bi volja Očeva da se u Nj useli sva punina,
1:20  I kroza Nj da primiri sve sa sobom, umirivši krvlju krsta Njegova, kroza Nj sve, bilo na zemlji ili na nebu.
1:21  I vas koji ste nekad bili odlučeni i neprijatelji kroz pomisli u zlim delima,
1:22  A sad vas primiri u telu mesa Njegovog smrću Njegovom, da vas svete i bez mane i bez krivice izvede preda se;
1:23  Ako samo ostanete u veri utemeljeni i tvrdi, i nepokretni od nada jevanđelja, koje čuste, koje je propovedano svoj tvari pod nebom, kome ja Pavle postadoh sluga.
1:24  Sad se radujem u svom stradanju za vas, i dovršujem nedostatak nevolja Hristovih na telu svom za telo Njegovo koje je crkva,
1:25  Kojoj ja postadoh sluga po naredbi Božijoj koja mi je dana među vama da ispunim reč Božiju,
1:26  Tajnu koja je bila sakrivena od postanja sveta i naraštaja, a sad se javi svetima Njegovim,
1:27  Kojima Bog naumi pokazati kako je bogata slava tajne ove među neznabošcima, koje je Hristos u vama, nad slave;
1:28  Kog mi propovedamo savetujući svakog čoveka, i učeći svakoj premudrosti, da pokažemo svakog čoveka savršenog u Hristu Isusu.
1:29  Zašto se i trudim i borim po Njegovoj moći koja u meni silno čini.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije