1 Sol. Glava 04

El. pošta Štampa PDF

Dalje, braćo, molimo vas i savetujemo u Hristu Isusu, kao što primiste od nas, kako vam treba živeti i ugađati Bogu, kao što živite, da bivate sve izobilniji.
4:2  Jer znate kakve vam zapovesti dadosmo kroz Gospoda Isusa.
4:3  Jer je ovo volja Božija, svetost vaša, da se čuvate od kurvarstva,
4:4  I svaki od vas da zna držati svoj sud u svetinji i u časti,
4:5  A ne u slasti želja, kao i neznabošci, koji ne poznaju Boga;
4:6  I da ne prestupate i zakidate u stvari brata svog; jer će Gospod pokajati sve to, kao što vam i pre kazasmo i posvedočismo.
4:7  Jer Bog nas ne dozva na nečistotu, nego u svetost.
4:8  Koji dakle odbacuje, ne odbacuje čoveka nego Boga, koji je dao Svetog Duha svog u vas.
4:9  A za bratoljublje ne treba da vam se piše, jer ste sami od Boga naučeni da se ljubite među sobom,
4:10  Jer to činite sa svom braćom po celoj Makedoniji. Ali vas molimo, braćo, da još izobilnije činite,
4:11  I da se ljubazno starate da ste mirni, i da gledate svoj posao, i da radite svojim rukama, kao što vam zapovedismo;
4:12  Da se vladate pošteno prema onima što su napolju, i da od njih ništa ne potrebujete.
4:13  Neću vam pak zatajiti, braćo, za one koji su umrli, da ne žalite kao i ostali koji nemaju nada;
4:14  Jer ako verujemo da Isus umre i vaskrse, tako će Bog i one koji su umrli u Isusu dovesti s Njim.
4:15  Jer vam ovo kazujemo rečju Gospodnjom da mi koji živimo i ostanemo za dolazak Gospodnji, nećemo preteći onih koji su pomrli.
4:16  Jer će sam Gospod sa zapovešću, sa glasom Arhanđelovim, i s trubom Božjom sići s neba; i mrtvi u Hristu vaskrsnuće najpre;
4:17  A potom mi živi koji smo ostali, zajedno s njima bićemo uzeti u oblake na susret Gospodu na nebo, i tako ćemo svagda s Gospodom biti.
4:18  Tako utešavajte jedan drugog ovim rečima.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije