1 Tim. Glava 01

El. pošta Štampa PDF

Od Pavla, apostola Isusa Hrista, po zapovesti Boga, Spasa našeg i Gospoda Isusa Hrista, nada našeg,
1:2  Timotiju, pravom sinu u veri, blagodat, milost, mir od Boga Oca našeg i Hrista Isusa, Gospoda našeg.
1:3  Kao što te molih da ostaneš u Efesu, kad iđah u Makedoniju, da zapovediš nekima da ne uče drugačije,
1:4  Niti da gledaju na laži i na teftere od plemena kojima nema kraja, i koji pre čine prepiranja negoli Božji napredak u veri.
1:5  A namera je zapovesti ljubav od čistog srca i dobre savesti i vere nelicemerne;
1:6  U kojima neki pogrešivši svrnuše u prazne govore,
1:7  I hteli bi da budu zakonici, a ne razumeju ni šta govore, ni šta utvrđuju.
1:8  A znamo da je zakon dobar ako ga ko drži kao što treba.
1:9  Znajući ovo da pravedniku zakon nije postavljen, nego bezakonicima i nepokornima i bezbožnicima i grešnicima, nepravednima i poganima, krvnicima oca i matere, krvnicima ljudskim,
1:10  Kurvarima, muželožnicima, ljudokradicama, lažljivcima, kletvoprestupnicima, i ako šta ima protivno zdravoj nauci,
1:11  Po jevanđelju slave blaženog Boga, koje je meni povereno.
1:12  I zahvaljujem Hristu Isusu, Gospodu našem, koji mi daje moć, što me za vernog primi i postavi me u službu,
1:13  Koji sam pre bio hulnik i gonitelj i siledžija; ali bih pomilovan, jer ne znajući učinih, u neverstvu.
1:14  Ali se još većma umnoži blagodat Gospoda našeg Isusa Hrista s verom i ljubavi u Hristu Isusu.
1:15  Istinita je reč i svakog primanja dostojna da Hristos Isus dođe na svet da spase grešnike, od kojih sam prvi ja.
1:16  Ali toga radi ja bih pomilovan da na meni prvom pokaže sve trpljenje Isus Hristos za ugled onima koji Mu hoće verovati za život večni.
1:17  A Caru večnom, Neraspadljivom, koji se ne vidi, jedinom premudrom Bogu čast i slava va vek veka. Amin.
1:18  Ovu pak zapovest predajem ti, sine Timotije, po pređašnjim proroštvima za tebe: da ratuješ u u njima dobar rat,
1:19  Imajući veru i dobru savest, koju neki odbacivši otpadoše od vere;
1:20  Među kojima su Imenej i Aleksandar koje predadoh sotoni da se nauče ne huliti.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije