Jevr. Glava 08

El. pošta Štampa PDF

A ovo je glava od toga što govorimo: imamo takvog Poglavara svešteničkog koji sedi s desne strane prestola Veličine na nebesima;
8:2  Koji je sluga svetinjama i istinitoj skiniji, koju načini Gospod, a ne čovek.
8:3  Jer se svaki poglavar sveštenički postavlja da prinosi dare i žrtve; zato valja da i Ovaj šta ima što će prineti.
8:4  Jer da je na zemlji, ne bi bio sveštenik, kad imaju sveštenici koji prinose dare po zakonu,
8:5  Koji služe obličju i senu nebeskih stvari, kao što bi rečeno Mojsiju kad htede skiniju da načini: Gledaj, reče, da načiniš sve po prilici koja ti je pokazana na gori.
8:6  A sad dobi bolju službu, kao što je i posrednik boljeg zaveta, koji se na boljim obećanjima utvrdi.
8:7  Jer da je onaj prvi bez mane bio, ne bi se drugom tražilo mesta.
8:8  Jer kudeći ih govori: Evo dani idu, govori Gospod, i načiniću s domom Izrailjevim i s domom Judinim nov zavet;
8:9  Ne po zavetu koji načinih s očevima njihovim u onaj dan kad ih uzeh za ruku da ih izvedem iz zemlje misirske; jer oni ne ostaše u zavetu mom, i ja ne marih za njih, govori Gospod.
8:10  Jer je ovo zavet koji ću načiniti s domom Izrailjevim posle onih dana, govori Gospod: daću zakone svoje u misli njihove, i na srcima njihovim napisaću ih, i biću im Bog, i oni će biti meni narod.
8:11  I nijedan neće učiti svog bližnjeg, i nijedan brata svog, govoreći: Poznaj Gospoda; jer će me svi poznati od malog do velikog među njima.
8:12  Jer ću biti milostiv nepravdama njihovim, i greha njihovih i bezakonja njihovih neću više spominjati.
8:13  A kad veli: nov zavet, prvi načini vethim; a šta je vetho i ostarelo, blizu je kraja.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije