1 Pet. Glava 02

El. pošta Štampa PDF

Odbacite dakle svaku pakost i svaku prevaru i licemerje i zavist i sva opadanja,
2:2  I budite željni razumnog i pravog mleka, kao novorođena deca, da o njemu uzrastete za spasenje;
2:3  Jer okusiste da je blag Gospod.
2:4  A kad dođete k Njemu, kao kamenu živom, koji je, istina, od ljudi odbačen, ali od Boga izabran i pribran:
2:5  I vi kao živo kamenje zidajte se u kuću duhovnu i sveštenstvo sveto, da se prinose prinosi duhovni, koji su Bogu povoljni, kroz Isusa Hrista.
2:6  Jer u pismu stoji napisano: Evo mećem u Sionu kamen krajeugalan izbrani, i skupoceni; i ko Njega veruje neće se postideti.
2:7  Vama, dakle, koji verujete čast je; a onima koji se protive kamen koji odbaciše zidari on posta glava od ugla, i kamen spoticanja i stena sablazni:
2:8  Na koji se i spotiču koji se protive reči, na šta su i određeni.
2:9  A vi ste izbrani rod, carsko sveštenstvo, sveti narod, narod dobitka, da objavite dobrodetelji Onog koji vas dozva iz tame k čudnom videlu svom;
2:10  Koji nekad ne bijaste narod, a sad ste narod Božji; koji ne bijaste pomilovani, a sad ste pomilovani.
2:11  Ljubazni! Molim vas, kao došljake i goste, da se čuvate od telesnih želja, koje vojuju na dušu.
2:12  A vladajte se dobro među neznabošcima, da bi za ono za šta vas opadaju kao zločince, videvši vaša dobra dela, hvalili Boga u dan pohođenja.
2:13  Budite dakle pokorni svakoj vlasti čovečijoj, Gospoda radi: ako caru, kao gospodaru;
2:14  Ako li knezovima, kao njegovim poslanicima za osvetu zločincima, a za hvalu dobrotvorima.
2:15  Jer je tako volja Božija da dobrim delima zadržavate neznanje bezumnih ljudi.
2:16  Kao slobodni, a ne kao da biste imali slobodu za pokrivač pakosti, nego kao sluge Božije.
2:17  Poštujte svakog: braću ljubite, Boga se bojte, cara poštujte.
2:18  Sluge! Budite pokorni sa svakim strahom gospodarima ne samo dobrima i krotkima nego i zlima.
2:19  Jer je ovo ugodno pred Bogom ako Boga radi podnese ko žalosti, stradajući na pravdi.
2:20  Jer kakva je hvala ako za krivicu muke trpite? Nego ako dobro čineći muke trpite, ovo je ugodno pred Bogom.
2:21  Jer ste na to i pozvani, jer i Hristos postrada za nas, i nama ostavi ugled da idemo Njegovim tragom:
2:22  Koji greha ne učini, niti se nađe prevara u ustima Njegovim;
2:23  Koji ne psova kad Ga psovaše; ne preti kad strada; nego se oslanjaše na Onog koji pravo sudi;
2:24  Koji grehe naše sam iznese na telu svom na drvo, da za grehe umremo, i za pravdu živimo; kog se ranom isceliste.
2:25  Jer bijaste kao izgubljene ovce, koje nemaju pastira; no sad se obratiste k pastiru i vladici duša svojih.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije