1 Jov. Glava 03

El. pošta Štampa PDF

Vidite kakvu nam je ljubav dao Otac, da se deca Božija nazovemo i budemo; zato svet ne poznaje nas, jer Njega ne pozna.
3:2  Ljubazni! Sad smo deca Božija, i još se ne pokaza šta ćemo biti; nego znamo da kad se pokaže, bićemo kao i On, jer ćemo Ga videti kao što jeste.
3:3  I svaki koji ovaj nad ima na Njega, čisti se, kao i On što je čist.
3:4  Svaki koji čini greh i bezakonje čini: i greh je bezakonje.
3:5  I znate da se On javi da grehe naše uzme; i greha u Njemu nema.
3:6  Koji god u Njemu stoji ne greši; koji god greši ne vide Ga niti Ga pozna.
3:7  Dečice! Niko da vas ne vara: koji pravdu tvori pravednik je, kao što je On pravedan;
3:8  Koji tvori greh od đavola je, jer đavo greši od početka. Zato se javi Sin Božji da raskopa dela đavolja.
3:9  Koji je god rođen od Boga ne čini greha, jer Njegovo seme stoji u njemu, i ne može grešiti, jer je rođen od Boga.
3:10  Po tome se poznaju deca Božija i deca đavolja: koji god ne tvori pravde, nije od Boga, i koji ne ljubi brata svog.
3:11  Jer je ovo zapovest, koju čuste ispočetka, da ljubimo jedan drugog.
3:12  Ne kao što Kain beše od nečastivog i zakla brata svog. I za koji ga uzrok zakla? Jer dela njegova behu zla, a brata mu pravedna.
3:13  Ne čudite se, braćo moja, ako svet mrzi na vas.
3:14  Mi znamo da pređosmo iz smrti u život, jer ljubimo braću; jer ko ne ljubi brata ostaje u smrti.
3:15  Svaki koji mrzi na brata svog krvnik je ljudski; i znate da nijedan krvnik ljudski nema u sebi večni život.
3:16  Po tom poznasmo ljubav što On za nas dušu svoju položi: mi smo dužni polagati duše za braću.
3:17  Koji dakle ima bogatstvo ovog sveta, i vidi brata svog u nevolji i zatvori srce svoje od njega, kako ljubav Božija stoji u njemu?
3:18  Dečice moja! Da se ne ljubimo rečju ni jezikom, nego delom i istinom.
3:19  I po tom doznajemo da smo od istine, i pred Njim tešimo srca svoja.
3:20  Jer ako nam zazire srce naše, Bog je veći od srca našeg i zna sve.
3:21  Ljubazni! Ako nam srce naše ne zazire, slobodu imamo pred Bogom;
3:22  I šta god zaištemo, primićemo od Njega, jer zapovesti Njegove držimo i činimo šta je Njemu ugodno.
3:23  I ovo je zapovest Njegova da verujemo u ime Sina Njegovog Isusa Hrista, i da ljubimo jedan drugog kao što nam je dao zapovest.
3:24  I koji drži zapovesti Njegove u Njemu stoji, i On u njemu. I po tom poznajemo da stoji u nama, po Duhu koga nam je dao.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije