1 Jov. Glava 04

El. pošta Štampa PDF

LJubazni! Ne verujte svakom duhu, nego kušajte duhove jesu li od Boga; jer mnogi lažni proroci iziđoše na svet.
4:2  Po ovom poznajte Duha Božijeg, i duha lažnog; svaki duh koji priznaje da je Isus Hristos u telu došao, od Boga je;
4:3  A svaki duh koji ne priznaje da je Isus Hristos u telu došao, nije od Boga: i ovaj je antihristov, za kog čuste da će doći, i sad je već na svetu.
4:4  Vi ste od Boga, dečice, i nadvladaste ih, jer je veći koji je u vama negoli koji je na svetu.
4:5  Oni su od sveta, zato govore od sveta, i svet ih sluša.
4:6  Mi smo od Boga; koji poznaje Boga sluša nas, a koji nije od Boga ne sluša nas. Po ovom poznajemo duha istine i duha prevare.
4:7  Ljubazni! Da ljubimo jedan drugog; jer je ljubav od Boga, i svaki koji ima ljubav od Boga je rođen, i poznaje Boga.
4:8  A koji nema ljubavi ne pozna Boga; jer je Bog ljubav.
4:9  Po tom se pokaza ljubav Božija k nama što Bog Sina svog Jedinorodnog posla na svet da živimo kroza Nj.
4:10  U ovom je ljubav ne da mi pokazasmo ljubav k Bogu, nego da On pokaza ljubav k nama, i posla Sina svog da očisti grehe naše.
4:11  Ljubazni! Kad je ovako Bog pokazao ljubav k nama, i mi smo dužni ljubiti jedan drugog.
4:12  Boga niko ne vide nikad: ako imamo ljubav među sobom, Bog u nama stoji, i ljubav je Njegova savršena u nama.
4:13  Po tom doznajemo da u Njemu stojimo, i On u nama, što nam je dao od Duha svog.
4:14  I mi videsmo i svedočimo da Otac posla Sina da se spase svet.
4:15  Koji prizna da je Isus Sin Božji, Bog u njemu stoji i on u Bogu.
4:16  I mi poznasmo i verovasmo ljubav koju Bog ima k nama. Bog je ljubav, i koji stoji u ljubavi, u Bogu stoji i Bog u njemu stoji.
4:17  Tim se ljubav u nama savršuje da imamo slobodu na dan sudni; jer kao što je On i mi smo na svetu ovom.
4:18  U ljubavi nema straha, nego savršena ljubav izgoni strah napolje; jer strah ima muku. A ko se boji nije savršen u ljubavi.
4:19  Da imamo mi ljubav k Njemu, jer On najpre pokaza ljubav k nama.
4:20  Ako ko reče: Ja ljubim Boga, a mrzi na brata svog, laža je; jer koji ne ljubi brata svog, koga vidi, kako može ljubiti Boga, koga ne vidi?
4:21  I ovu zapovest imamo od Njega: Koji ljubi Boga da ljubi i brata svog.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije