4 Moj. Glava 03

El. pošta Štampa PDF

A ovo je pleme Aronovo i Mojsijevo, kad Gospod govori s Mojsijem na gori sinajskoj.
3:2  I ovo su imena sinova Aronovih: prvenac Nadav, pa Avijud i Eleazar i Itamar.
3:3  To su imena sinova Aronovih, sveštenika, koji biše pomazani i posvećeni da vrše službu svešteničku.
3:4  Ali pogibe Nadav i Avijud pred Gospodom, kad prinesoše oganj tuđ pred Gospodom u pustinji sinajskoj; i ne imaše dece; zato Eleazar i Itamar otpravljahu službu svešteničku za života Arona, oca svog.
3:5  A Gospod reče Mojsiju govoreći:
3:6  Kaži neka pristupi pleme Levijevo, i postavi ga pred Aronom sveštenikom da mu služe,
3:7  I da rade za nj i za sav zbor pred šatorom od sastanka služeći šatoru,
3:8  I da čuvaju sve posuđe u šatoru od sastanka, i da straže za sinove Izrailjeve služeći šatoru.
3:9  Pa ćeš dati Levite Aronu i sinovima njegovim; oni su darovani njemu između sinova Izrailjevih.
3:10  A Arona i sinove njegove postavi da vrše svešteničku službu svoju; ako li bi ko drugi pristupio, da se pogubi.
3:11  Još reče Gospod Mojsiju govoreći:
3:12  Evo uzeh Levite između sinova Izrailjevih za sve prvence što otvaraju matericu među sinovima Izrailjevim; zato će moji biti Leviti.
3:13  Jer je moj svaki prvenac; od onog dana kada pobih sve prvence u zemlji misirskoj, posvetih sebi svakog prvenca u Izrailju od čoveka do živinčeta; moji će biti; ja sam Gospod.
3:14  Još reče Gospod Mojsiju u pustinji sinajskoj govoreći:
3:15  Izbroj sinove Levijeve po domovima otaca njihovih, po porodicama njihovim, sve muškinje od meseca dana i više izbroj.
3:16  I Mojsije ih izbroja po zapovesti Gospodnjoj, kako mu bi zapoveđeno.
3:17  I behu sinovi Levijevi po imenu ovi: Girson i Kat i Merarije.
3:18  A ovo su imena sinova Girsonovih po porodicama njihovim: Lovenije i Semej.
3:19  A sinovi Katovi po porodicama svojim: Amram i Isar, Hevron i Ozilo.
3:20  A sinovi Merarijevi po porodicama svojim: Malije i Musije. To su porodice levitske po domovima otaca svojih.
3:21  Od Girsona porodica Lovenijeva i porodica Semejeva. To su porodice Girsonove.
3:22  A izbrojanih među njima, kad se izbroja sve muškinje od meseca dana i više, beše ih izbrojanih svega sedam hiljada i pet stotina.
3:23  Porodice Girsonove stajahu u logor iza šatora sa zapada.
3:24  A starešina od doma otačkog u porodicama Girsonovim beše Elisaf, sin Dailov.
3:25  A sinovi Girsonovi čuvahu u šatoru od sastanka šator i naslon, pokrivač njegov i zaves na vratima šatora od sastanka,
3:26  I zavese od trema i zaves na vratima od trema što je oko šatora i oko oltara, i uža njegova za svaku potrebu njegovu.
3:27  A od Kata beše porodica Amramova i porodica Isarova i porodica Hevronova i porodica Ozilova. To su porodice Katove.
3:28  Svega muškinja od meseca dana i više beše na broj osam hiljada i šest stotina, koji služahu oko svetinje.
3:29  Porodice sinova Katovih stajahu u logor pored šatora s juga.
3:30  A starešina od doma otačkog u porodicama Katovim beše Elisafan, sin Ozilov.
3:31  A oni čuvahu kovčeg i sto i svećnjak i oltar i posuđe u svetinji kojim služe, i zaves, i sve što pripada k njemu.
3:32  A starešina nad starešinama levitskim beše Eleazar, sin Arona sveštenika, postavljen nad onima koji čuvaju svetinju.
3:33  A od Merarija beše porodica Malijeva i porodica Musijeva. To su porodice Merarijeve.
3:34  I beše ih izbrojanih, kad se izbroja sve muškinje od meseca dana i više, šest hiljada i dvesta.
3:35  A starešina od doma otačkog u porodicama Merarijevim beše Surilo sin Avihejev; oni stajahu u logor pored šatora sa severa.
3:36  I sinovi Merarijevi čuvahu daske od šatora i prevornice njegove i stupce njegove i stopice njegove i sve sprave njegove i sve što k njemu pripada,
3:37  I stupce od trema unaokolo i stopice njihove i kolje i uža njihova.
3:38  A pred šatorom od sastanka s istoka stajahu u logor Mojsije i Aron i sinovi njegovi čuvajući svetinju za sinove Izrailjeve; a da ko drugi pristupi, poginuo bi.
3:39  A svega Levita kad ih izbroja Mojsije i Aron po zapovesti Gospodnjoj po porodicama njihovim, svega muškinja od mesec dana i više, beše dvadeset i dve hiljade.
3:40  I Gospod reče Mojsiju: Izbroj sve prvence muške među sinovima Izrailjevim od meseca dana i više, i saberi broj imena njihovih.
3:41  I uzmi Levite za mene (ja sam Gospod) mesto svih prvenaca među sinovima Izrailjevim, i stoku levitsku mesto svih prvenaca od stoke sinova Izrailjevih.
3:42  I izbroja Mojsije kako mu zapovedi Gospod, sve prvence među sinovima Izrailjevim;
3:43  I svega prvenaca muških, kad se izbrojaše po imenima od jednog meseca i više, beše izbrojanih dvadeset i dve hiljade i dvesta i sedamdeset i tri.
3:44  I Gospod reče Mojsiju govoreći:
3:45  Uzmi Levite mesto svih prvenaca među sinovima Izrailjevim i stoku levitsku mesto stoke njihove, da budu moji Leviti; ja sam Gospod.
3:46  A da se otkupe oni dvesta i sedamdeset i tri, što ima prvenaca među sinovima Izrailjevim više nego Levita,
3:47  Uzmi po pet sikala od glave; uzmi po svetom siklu (a u taj sikal ide dvadeset gera).
3:48  I podaj te novce Aronu i sinovima njegovim, otkup za one koji prelaze broj njihov.
3:49  I uze Mojsije otkup od onih koji ostaše preko onih koji biše promenjeni za Levite.
3:50  I uze novce od prvenaca sinova Izrailjevih, hiljadu i trista i šezdeset i pet sikala, po svetom siklu.
3:51  I dade Mojsije taj otkup Aronu i sinovima njegovim po zapovesti Gospodnjoj, kao što zapovedi Gospod Mojsiju.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije