4 Moj. Glava 04

El. pošta Štampa PDF

Još reče Gospod Mojsiju i Aronu govoreći:
4:2  Izbroj sinove Katove između sinova Levijevih po porodicama njihovim i po domovima otaca njihovih.
4:3  Od trideset godina i više do pedesete sve koji su za posao da mogu raditi poslove u šatoru od sastanka.
4:4  A ovo će biti posao sinovima Katovim u šatoru od sastanka u svetinji nad svetinjama:
4:5  Kad polazi vojska, doći će Aron sa sinovima svojim, i skinuće zaves s vrata, i pokriće njim kovčeg od svedočanstva.
4:6  Pa će po njemu prostreti pokrivač od koža jazavičijih, i odozgo će prostreti prostirač od same porfire, i provući će mu poluge.
4:7  I po stolu za hlebove postavljene neka prostru prostirač od porfire, i neka metnu na nj zdele i čaše i vedra i kotliće, i hleb svagda neka je na njemu.
4:8  Pa vrh toga neka prostru prostirač od crvca, i neka pokriju pokrivačem od koža jazavičijih, i neka mu provuku poluge.
4:9  I neka uzmu prostirač od porfire i pokriju svećnjak i žiške njegove i usekače njegove lopatice njegove i sve sudove za ulje, kojima služe oko njega.
4:10  I neka ga sa svim spravama njegovim zaviju u pokrivač od koža jazavičijih, i metnu ga na poluge.
4:11  I po zlatnom oltaru neka prostru prostirač od porfire i pokriju ga pokrivačem od koža jazavičijih, i provuku mu poluge.
4:12  I nek uzmu sve sprave za službu, kojima služe u svetinji, i neka ih metnu u prostirač od porfire i zaviju u pokrivač od koža jazavičijih, i metnu na poluge.
4:13  I neka ometu pepeo s oltara i po oltaru prostru prostirač od skerleta,
4:14  I neka metnu na nj sve sprave njegove, kojima služe na njemu, mašice, viljuške, lopatice i kotliće i sve sprave za oltar, i neka ga pokriju pokrivačem od koža jazavičijih, pa mu provuku poluge.
4:15  I kad to svrši Aron i sinovi njegovi i zaviju svetinju i sve sprave za svetinju, da pođe vojska, onda neka dođu sinovi Katovi da nose, ali neka se ne dotaknu nijedne stvari svete, da ne poginu. To je posao sinova Katovih u šatoru od sastanka.
4:16  A Eleazar, sin Arona sveštenika, neka se stara za ulje za videlo, i za kad mirisni, i za žrtvu svagdašnju, i za ulje pomazanja, neka pazi na sav šator i na sve što je u njemu, na svetinju i na posuđe njeno.
4:17  I reče Gospod Mojsiju i Aronu govoreći:
4:18  Nemojte da se istrebi koleno porodica Katovih između Levita;
4:19  Nego im učinite ovo da bi ostali živi i ne bi pomrli kad pristupaju k svetinji nad svetinjama: Aron i sinovi njegovi neka dođu i odrede svakome šta će koji raditi i šta će nositi.
4:20  A oni neka ne dolaze da gledaju kad se zavijaju svete stvari, da ne pomru.
4:21  Opet reče Gospod Mojsiju govoreći:
4:22  Izbroj i sinove Girsonove po domovima otaca njihovih i po porodicama njihovim.
4:23  Od trideset godina i više do pedeset godina izbroj ih sve koji su za službu da mogu služiti u šatoru od sastanka.
4:24  Ovo je posao porodicama Girsonovim šta će raditi i nositi:
4:25  Neka nose zavese od naslona i šator od sastanka, pokrivač njegov i pokrivač od koža jazavičijih što je odozgo na njemu, i zaves na ulasku u šator od sastanka,
4:26  I zavese od trema i zaves na vratima od trema što je oko šatora i oko oltara, i uža njihova i sve posuđe za službu njihovu i šta god treba oko toga raditi neka rade.
4:27  Po naredbi Aronovoj i sinova njegovih neka biva sva služba sinova Girsonovih za sve što će nositi i što će raditi, i ostavite im neka čuvaju sve što su dužni nositi.
4:28  To je služba porodica sinova Girsonovih u šatoru od sastanka; a Itamar sin Arona sveštenika neka upravlja njima.
4:29  Izbroj i sinove Merarijeve po porodicama njihovim i po domovima otaca njihovih,
4:30  Od trideset godina i više do pedeset godina izbroj ih sve koji su za službu da mogu služiti u šatoru od sastanka.
4:31  A ovo im je dužnost nositi osim sve službe njihove u šatoru od sastanka: daske od šatora i prevornice njegove i stupce njegove i stopice njegove,
4:32  I stupce od trema unaokolo, i stopice njihove i kolje njihovo, i uža njihova, i sve sprave njihove, i šta god treba za te stvari; a poimence izbrojte sve sprave što će oni nositi.
4:33  To je služba porodica sinova Merarijevih što su dužni raditi u šatoru od sastanka pod rukom Itamara, sina Arona sveštenika.
4:34  I izbroja Mojsije i Aron s knezovima narodnim sinove Katove po porodicama njihovim i po domovima otaca njihovih,
4:35  Od trideset godina i više do pedeset godina sve koji su za službu da mogu služiti u šatoru od sastanka.
4:36  I beše ih izbrojanih po porodicama njihovim dve hiljade i sedam stotina i pedeset.
4:37  To su izbrojani iz porodica Katovih što behu za službu u šatoru od sastanka, koje izbroja Mojsije i Aron, kao što zapovedi Gospod preko Mojsija.
4:38  A sinova Girsonovih po porodicama njihovim i po domovima otaca njihovim i po domovima otaca njihovih beše izbrojanih,
4:39  Od trideset godina i više do pedeset godina, svih što behu za službu da služe u šatoru od sastanka,
4:40  Beše ih izbrojanih po porodicama njihovim i po domovima otaca njihovih dve hiljade i šest stotina i trideset.
4:41  To su izbrojani iz porodica sinova Girsonovih, što behu za službu u šatoru od sastanka, koje izbroja Mojsije i Aron po zapovesti Gospodnjoj.
4:42  A iz porodica sinova Merarijevih po porodicama njihovim i po domovima otaca njihovih beše izbrojanih,
4:43  Od trideset godina i više do pedeset godina, svih što behu za službu da služe u šatoru od sastanka,
4:44  Beše ih izbrojanih po porodicama njihovim tri hiljade i dvesta.
4:45  To su izbrojani iz porodica sinova Merarijevih, koje izbroja Mojsije i Aron kao što zapovedi Gospod preko Mojsija.
4:46  A svega beše izbrojanih Levita, koje izbroja Mojsije i Aron s knezovima Izrailjevim po porodicama njihovim i po domovima otaca njihovih,
4:47  Od trideset godina i više do pedeset godina, što behu za službu da služe i da nose u šatoru od sastanka,
4:48  Svega ih beše izbrojanih osam hiljada i pet stotina i osamdeset.
4:49  Kako Gospod zapovedi preko Mojsija, biše izbrojani, svaki za ono što treba da radi i da nosi; i izbrojani biše oni koje je Gospod zapovedio Mojsiju da se izbroje.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije