4 Moj. Glava 07

El. pošta Štampa PDF

I onaj dan kad Mojsije svrši i podiže šator, i kad ga pomaza i osveti sa svim posuđem njegovim i oltar sa svim posuđem njegovim, kad pomaza i osveti,
7:2  Donesoše knezovi Izrailjevi, starešine u domovima otaca svojih, knezovi nad plemenima i poglavari od onih koji biše izbrojani,
7:3  Donesoše prilog svoj pred Gospoda, šest kola pokrivenih i dvanaest volova, jedna kola dva kneza i po jednog vola svaki, i donesoše pred šator.
7:4  A Gospod reče Mojsiju govoreći:
7:5  Uzmi to od njih da bude za službu u šatoru od sastanka, i podaj Levitima, svakome prema službi njegovoj.
7:6  I uze Mojsije kola i volove, i dade ih Levitima.
7:7  Dvoja kola i četiri vola dade sinovima Girsonovim prema službi njihovoj.
7:8  A ostala četiri kola i osam volova dade sinovima Merarijevim prema službi njihovoj pod upravom Itamara, sina Arona sveštenika.
7:9  A sinovima Katovim ne dade ništa jer im posao beše služiti svetinji, i nošahu na ramenima.
7:10  I donesoše knezovi da se posveti oltar kad bi pomazan, donesoše knezovi priloge svoje pred oltar.
7:11  A Gospod reče Mojsiju: Jedan knez u jedan dan a drugi knez u drugi dan neka donose svoje priloge da se posveti oltar.
7:12  I prvi dan donese prilog svoj Nason, sin Aminadavov od plemena Judinog;
7:13  A prilog njegov beše jedna zdela srebrna od sto i trideset sikala, jedna čaša srebrna od sedamdeset sikala, po siklu svetom; a oboje puno brašna belog pomešanog s uljem za dar.
7:14  Jedna kadionica zlatna od deset sikala, puna kada;
7:15  Jedno tele, jedan ovan, jedno jagnje od godine za žrtvu paljenicu;
7:16  Jedan jarac za greh;
7:17  A za žrtvu zahvalnu dva vola, pet ovnova, pet jaraca, pet jaganjaca od godine. To bi prilog Nasona sina Aminadavovog.
7:18  Drugi dan donese Natanilo, sin Sogarov, knez plemena Isaharovog,
7:19  Donese prilog svoj: jednu zdelu srebrnu od sto i trideset sikala, jednu čašu srebrnu od sedamdeset sikala po siklu svetom, oboje puno belog brašna pomešanog s uljem za dar;
7:20  Jedna kadionica zlatna od deset sikala, puna kada;
7:21  Jedno tele, jedan ovan, jedno jagnje od godine za žrtvu paljenicu;
7:22  Jedan jarac za greh;
7:23  A za žrtvu zahvalnu dva vola, pet ovnova, pet jaraca, pet jaganjaca od godine. To bi prilog Natanaila sina Sogarovog.
7:24  Treći dan donese knez sinova Zavulonovih, Elijav sin Helonov;
7:25  Njegov prilog beše: jedna zdela srebrna od sto i trideset sikala, jedna čaša srebrna od sedamdeset sikala po siklu svetom, a oboje puno belog brašna pomešanog s uljem za dar;
7:26  Jedna kadionica zlatna od deset sikala, puna kada;
7:27  Jedno tele, jedan ovan, jedno jagnje od godine za žrtvu paljenicu;
7:28  Jedan jarac za greh;
7:29  A za žrtvu zahvalnu dva vola, pet ovnova, pet jaraca, pet jaganjaca od godine. To bi prilog Elijava, sina Helonovog.
7:30  Četvrti dan donese knez sinova Ruvimovih Elisur sin Sedijurov;
7:31  Prilog njegov beše: jedna zdela srebrna od sto i trideset sikala, jedna čaša srebrna od sedamdeset sikala po siklu svetom, a oboje puno belog brašna pomešanog s uljem za dar;
7:32  Jedna kadionica zlatna od deset sikala, puna kada;
7:33  Jedno tele, jedan ovan, jedno jagnje od godine za žrtvu paljenicu;
7:34  Jedan jarac za greh;
7:35  A za žrtvu zahvalnu dva vola, pet ovnova, pet jaraca, pet jaganjaca od godine. To bi prilog Elisura, sina Sedijurovog.
7:36  Peti dan donese knez sinova Simeunovih, Salamilo, sin Surisadajev;
7:37  Prilog njegov beše: jedna zdela srebrna od sto i trideset sikala, jedna čaša srebrna od sedamdeset sikala po siklu svetom, a oboje puno belog brašna pomešanog s uljem za dar;
7:38  Jedna kadionica zlatna od deset sikala, puna kada;
7:39  Jedno tele, jedan ovan, jedno jagnje od godine za žrtvu paljenicu;
7:40  Jedan jarac za greh;
7:41  A za žrtvu zahvalnu dva vola, pet ovnova, pet jaraca, pet jaganjaca od godine. To bi prilog Salamila sina Surisadajevog.
7:42  Šesti dan donese knez sinova Gadovih, Elisaf sin Raguilov;
7:43  Prilog njegov beše: jedna zdela srebrna od sto i trideset sikala, jedna čaša srebrna od sedamdeset sikala po siklu svetom, a oboje puno belog brašna pomešanog s uljem za dar;
7:44  Jedna kadionica zlatna od deset sikala, puna kada;
7:45  Jedno tele, jedan ovan, jedno jagnje od godine za žrtvu paljenicu;
7:46  Jedan jarac za greh;
7:47  A za žrtvu zahvalnu dva vola, pet ovnova, pet jaraca, pet jaganjaca od godine. To bi prilog Elisafa, sina Raguilovog.
7:48  Sedmi dan donese knez sinova Jefremovih Elisama, sin Emijudov;
7:49  Prilog njegov beše: jedna zdela srebrna od sto i trideset sikala, jedna čaša srebrna od sedamdeset sikala po siklu svetom, a oboje puno belog brašna pomešanog s uljem za dar;
7:50  Jedna kadionica zlatna od deset sikala, puna kada;
7:51  Jedno tele, jedan ovan, jedno jagnje od godine za žrtvu paljenicu;
7:52  Jedan jarac za greh;
7:53  A za žrtvu zahvalnu dva vola, pet ovnova, pet jaraca, pet jaganjaca od godine. To bi prilog Elisame, sina Emijudovog.
7:54  Osmi dan donese knez sinova Manasijinih Gamalilo, sin Fadasurov;
7:55  Prilog njegov beše: jedna zdela srebrna od sto i trideset sikala, jedna čaša srebrna od sedamdeset sikala po siklu svetom, a oboje puno belog brašna pomešanog s uljem za dar;
7:56  Jedna kadionica zlatna od deset sikala, puna kada;
7:57  Jedno tele, jedan ovan, jedno jagnje od godine za žrtvu paljenicu;
7:58  Jedan jarac za greh;
7:59  A za žrtvu zahvalnu dva vola, pet ovnova, pet jaraca, pet jaganjaca od godine. To bi prilog Gamalila, sina Fadasurovog.
7:60  Deveti dan donese knez sinova Venijaminovih Avidan sin Gadeonijev;
7:61  Prilog njegov beše: jedna zdela srebrna od sto i trideset sikala, jedna čaša srebrna od sedamdeset sikala po siklu svetom, a oboje puno belog brašna pomešanog s uljem za dar;
7:62  Jedna kadionica zlatna od deset sikala, puna kada;
7:63  Jedno tele, jedan ovan, jedno jagnje od godine za žrtvu paljenicu;
7:64  Jedan jarac za greh;
7:65  A za žrtvu zahvalnu dva vola, pet ovnova, pet jaraca, pet jaganjaca od godine. To bi prilog Avidana, sina Gadeonijevog.
7:66  Deseti dan donese knez sinova Danovih Ahijezer, sin Amisadajev;
7:67  Prilog njegov beše: jedna zdela srebrna od sto i trideset sikala, jedna čaša srebrna od sedamdeset sikala po siklu svetom, a oboje puno belog brašna pomešanog s uljem za dar;
7:68  Jedna kadionica zlatna od deset sikala, puna kada;
7:69  Jedno tele, jedan ovan, jedno jagnje od godine za žrtvu paljenicu;
7:70  Jedan jarac za greh;
7:71  A za žrtvu zahvalnu dva vola, pet ovnova, pet jaraca, pet jaganjaca od godine. To bi prilog Ahijezera sina Amisadajevog.
7:72  Jedanaesti dan donese knez sinova Asirovih Fagailo sin Ehranov;
7:73  Prilog njegov beše: jedna zdela srebrna od sto i trideset sikala, jedna čaša srebrna od sedamdeset sikala po siklu svetom, a oboje puno belog brašna pomešanog s uljem za dar;
7:74  Jedna kadionica zlatna od deset sikala, puna kada;
7:75  Jedno tele, jedan ovan, jedno jagnje od godine za žrtvu paljenicu;
7:76  Jedan jarac za greh;
7:77  A za žrtvu zahvalnu dva vola, pet ovnova, pet jaraca, pet jaganjaca od godine. To bi prilog Fagaila, sina Ehranovog.
7:78  Dvanaesti dan donese knez sinova Neftalimovih Ahirej sin Enanov;
7:79  Prilog njegov beše: jedna zdela srebrna od sto i trideset sikala, jedna čaša srebrna od sedamdeset sikala po siklu svetom, a oboje puno belog brašna pomešanog s uljem za dar;
7:80  Jedna kadionica zlatna od deset sikala, puna kada;
7:81  Jedno tele, jedan ovan, jedno jagnje od godine za žrtvu paljenicu;
7:82  Jedan jarac za greh;
7:83  A za žrtvu zahvalnu dva vola, pet ovnova, pet jaraca, pet jaganjaca od godine. To bi prilog Ahireja, sina Enanovog.
7:84  To je prilog od knezova Izrailjevih da se posveti oltar pošto bi pomazan: dvanaest zdela srebrnih, dvanaest čaša srebrnih, dvanaest kadionica zlatnih;
7:85  Svaka zdela srebrna od sto i trideset sikala, i svaka čaša od sedamdeset sikala; svega srebra u tim sudovima dve hiljade i četiri stotine sikala, po siklu svetom;
7:86  Dvanaest kadionica zlatnih punih kada, svaka kadionica od deset sikala, po siklu svetom; svega zlata u kadionicama sto i dvadeset sikala;
7:87  Svega stoke za žrtvu paljenicu dvanaest telaca, dvanaest ovnova, dvanaest jaganjaca od godine s darom svojim, i jaraca dvanaest za greh;
7:88  A svega stoke za žrtvu zahvalnu dvadeset i četiri vola, šezdeset ovnova, šezdeset jaraca, šezdeset jaganjaca od godine. To je prilog da se posveti oltar, pošto bi pomazan.
7:89  I kad Mojsije ulažaše u šator od sastanka da govori pred Bogom, tada čujaše glas gde mu govori sa zaklopca što beše na kovčegu od svedočanstva između dva heruvima; i govoraše mu.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije