4 Moj. Glava 08

El. pošta Štampa PDF

I reče Gospod Mojsiju govoreći:
8:2  Kaži Aronu i reci mu: Kad zapališ žiške, sedam žižaka neka svetli napred, na svećnjaku.
8:3  I učini Aron tako, i zapali žiške da svetle spreda, na svećnjaku, kao što Gospod zapovedi Mojsiju.
8:4  A svećnjak beše skovan od zlata, i stupac mu i cveće skovano; po prilici koju pokaza Gospod Mojsiju tako beše načinio svećnjak.
8:5  Još reče Gospod Mojsiju govoreći:
8:6  Uzmi Levite između sinova Izrailjevih, i očisti ih.
8:7  A učini im ovo da ih očistiš: pokropi ih vodom očišćenja, a oni neka obriju sve telo svoje i operu haljine svoje, i očistiće se.
8:8  Potom neka uzmu tele s darom uz njega, belim brašnom pomešanim s uljem; i drugo tele uzmi za greh.
8:9  Pa dovedi Levite pred šator od sastanka, i sazovi sav zbor sinova Izrailjevih.
8:10  I dovedi Levite pred Gospoda, i neka metnu sinovi Izrailjevi ruke svoje na Levite.
8:11  I Aron neka prinese Levite Gospodu za prinos od sinova Izrailjevih da vrše službu Gospodu.
8:12  A Leviti neka metnu ruke svoje na glave teocima, pa prinesi jedno tele za greh a drugo na žrtvu paljenicu Gospodu da se očiste Leviti.
8:13  I postavi Levite pred Aronom i sinovima njegovim, i prinesi ih za prinos Gospodu.
8:14  I odvoj Levite između sinova Izrailjevih da budu moji Leviti.
8:15  A posle neka dođu Leviti da služe u šatoru od sastanka, kad ih očistiš i prineseš za prinos.
8:16  Jer su meni dani između sinova Izrailjevih; za sve što otvara matericu, za sve prvence između sinova Izrailjevih uzeh njih.
8:17  Jer je moj svaki prvenac između sinova Izrailjevih i od ljudi i od stoke; onaj dan kad pobih sve prvence u zemlji misirskoj, posvetio sam ih sebi.
8:18  A Levite uzeh za sve prvence sinova Izrailjevih.
8:19  I dadoh Levite na dar Aronu i sinovima njegovim između sinova Izrailjevih, da služe mesto sinova Izrailjevih u šatoru od sastanka, i da budu otkup za sinove Izrailjeve, da ne bi dolazio pomor na sinove Izrailjeve, kad bi pristupali k svetinji sinovi Izrailjevi.
8:20  I učini Mojsije i Aron i sav zbor sinova Izrailjevih Levitima sve što zapovedi Gospod Mojsiju za Levite, tako im učiniše sinovi Izrailjevi.
8:21  I očistiše se Leviti, i opraše haljine svoje, i prinese ih Aron za prinos pred Gospodom, i očisti ih Aron da bi bili čisti.
8:22  A onda tek pristupiše Leviti da vrše službu svoju u šatoru od sastanka pred Aronom i pred sinovima njegovim; kao što zapovedi Gospod Mojsiju za Levite, tako im učiniše.
8:23  I opet reče Gospod Mojsiju govoreći:
8:24  I ovo je za Levite: od dvadeset i pet godina i više neka stupaju u službu da služe u šatoru od sastanka.
8:25  A kad kome bude pedeset godina, neka izlazi iz te službe i više neka ne služi.
8:26  Ali neka služi braći svojoj u šatoru od sastanka radeći šta treba raditi, a sam neka ne vrši službu. Tako učini Levitima za poslove njihove.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije