4 Moj. Glava 15

El. pošta Štampa PDF

Opet reče Gospod Mojsiju govoreći:
15:2  Reci sinovima Izrailjevim i kaži im: Kad dođete u zemlju gde ćete nastavati, koju ću vam ja dati,
15:3  I stanete prinositi žrtvu ognjenu Gospodu, žrtvu paljenicu ili žrtvu zaveta radi ili od drage volje, ili o praznicima svojim, gotoveći miris ugodni Gospodu od krupne ili od sitne stoke,
15:4  Tada ko prinese prinos svoj Gospodu, neka donese uza nj dar, desetinu efe belog brašna pomešanog s četvrtinom ina ulja.
15:5  I vina četvrt ina za naliv donesi uz žrtvu paljenicu ili uz drugu žrtvu, na svako jagnje.
15:6  A uz ovna donesi dar, dve desetine belog brašna pomešanog sa trećinom ina ulja,
15:7  I vina za naliv trećinu ina prinećeš za miris ugodni Gospodu.
15:8  A kad prinosiš tele na žrtvu paljenicu ili na žrtvu radi zaveta ili na žrtvu zahvalnu Gospodu,
15:9  Onda neka se donese uz tele dar, tri desetine efe belog brašna pomešanog s po ina ulja,
15:10  I vina donesi za naliv po ina; to je žrtva ognjena za miris ugodni Gospodu.
15:11  Tako neka bude uza svakog vola i uza svakog ovna i uza svako živinče između ovaca ili koza.
15:12  Prema broju koliko prinesete, učinite tako uza svako, koliko ih bude.
15:13  Svaki domorodac tako neka čini prinoseći žrtvu paljenicu za miris ugodni Gospodu.
15:14  Tako ako bude među vama i došljak ili ko bi se bavio među vama, pa bi prineo žrtvu ognjenu za miris ugodni Gospodu, neka čini onako kako vi činite.
15:15  Zbore! Vama i došljaku koji je među vama jedan da je zakon, zakon večan od kolena na koleno; došljak će biti kao i vi pred Gospodom.
15:16  Jedan zakon i jedna uredba da bude vama i došljaku, koji je među vama.
15:17  Još reče Gospod Mojsiju govoreći:
15:18  Kaži sinovima Izrailjevim i reci im: Kad dođete u zemlju, u koju ću vas ja odvesti,
15:19  Pa stanete jesti hleb one zemlje, tada prinesite prinos Gospodu.
15:20  Od prvina testa svog prinosite u prinos kolač, kao prinos od gumna tako ga prinosite.
15:21  Od prvina testa svog dajte Gospodu prinos od kolena do kolena.
15:22  A kad biste pogrešili, te ne biste učinili svih ovih zapovesti, koje kaza Gospod Mojsiju,
15:23  Sve što vam je zapovedio Gospod preko Mojsija, od dana kad zapovedi Gospod i posle od kolena do kolena,
15:24  Ako se bude učinilo pogreškom, da zbor ne zna, onda sav zbor neka prinese na žrtvu paljenicu za miris ugodni Gospodu tele s darom njegovim i s nalivom njegovim po uredbi, i jedno jare na žrtvu za greh.
15:25  I sveštenik neka očisti sav zbor sinova Izrailjevih, i oprostiće im se, jer je pogreška i oni donesoše pred Gospoda svoj prinos za žrtvu ognjenu Gospodu i prinos za greh svoj radi pogreške svoje.
15:26  Oprostiće se svemu zboru sinova Izrailjevih i došljaku koji se bavi među njima, jer je pogreška svega naroda.
15:27  Ako li jedna duša zgreši ne znajući, neka prinese kozu od godine na žrtvu za greh.
15:28  I sveštenik neka očisti dušu koja bude zgrešila ne znajući pred Gospodom, i kad je očisti oprostiće joj se.
15:29  I za rođenog u zemlji sinova Izrailjevih i za došljaka, koji se bavi među vama, jedan zakon neka bude kad ko zgreši ne znajući.
15:30  Ali ko od sile zgreši između rođenih u zemlji ili između došljaka, on ruži Gospoda; neka se istrebi duša ona iz naroda svog.
15:31  Jer prezre reč Gospodnju, i zapovest Njegovu pogazi; neka se istrebi ona duša; bezakonje je njeno na njoj.
15:32  A kad behu sinovi Izrailjevi u pustinji, nađoše jednog gde kupi drva u subotu.
15:33  I koji ga nađoše gde kupi drva, dovedoše ga k Mojsiju i k Aronu i ka svemu zboru.
15:34  I metnuše ga pod stražu, jer ne beše kazano šta će se činiti s njim.
15:35  A Gospod reče Mojsiju: Neka se pogubi taj čovek; neka ga zaspe kamenjem sav zbor iza logora.
15:36  I sav zbor izvede ga iza logora i zasuše ga kamenjem, i umre, kao što zapovedi Gospod Mojsiju.
15:37  Još reče Gospod Mojsiju govoreći:
15:38  Reci sinovima Izrailjevim i kaži im, neka udaraju rese po skutovima od haljina svojih od kolena do kolena, i nad rese neka meću vrpcu plavu.
15:39  I imaćete rese zato da se gledajući ih opominjete svih zapovesti Gospodnjih i tvorite ih, i da se ne zanosite za srcem svojim i za očima svojim, za kojima činite preljubu;
15:40  Nego da pamtite i tvorite sve zapovesti moje, i budete sveti Bogu svom.
15:41  Ja sam Gospod Bog vaš, koji sam vas izveo iz zemlje misirske, da vam budem Bog. Ja sam Gospod Bog vaš.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije