4 Moj. Glava 17

El. pošta Štampa PDF

Potom reče Gospod Mojsiju govoreći:
17:2  Reci sinovima Izrailjevim, i uzmi od njih po jednu palicu od svakog doma otaca njihovih, od svih knezova njihovih, po domovima otaca njihovih, dvanaest palica, i ime svakog napiši na palici njegovoj.
17:3  A na palici Levijevoj napiši ime Aronovo, jer je svaka palica za jednog poglavara od doma otaca njihovih.
17:4  I ostavi ih u šatoru od sastanka pred svedočanstvom, gde se sastajem s vama.
17:5  I koga izaberem, njegova će palica procvetati; tako ću utišati pred sobom viku sinova Izrailjevih što viču na vas.
17:6  Kad to reče Mojsije sinovima Izrailjevim, dadoše mu svi knezovi njihovi palice, svaki knez po palicu od doma oca svog, dvanaest palica, i palica Aronova beše među palicama njihovim.
17:7  I ostavi Mojsije palice pred Gospodom u šatoru od svedočanstva.
17:8  A sutradan dođe Mojsije u šator od svedočanstva, i gle, procvetala palica Aronova od doma Levijevog; beše napupila i cvetala, i bademi zreli na njoj.
17:9  I iznese Mojsije sve one palice ispred Gospoda k svim sinovima Izrailjevim, i razgledavši ih uzeše svaki svoju palicu.
17:10  A Gospod reče Mojsiju: Donesi opet palicu Aronovu pred svedočanstvo da se čuva za znak nepokornima, da prestane vika njihova na me, da ne izginu.
17:11  I učini Mojsije, kako mu zapovedi Gospod tako učini.
17:12  Tada rekoše sinovi Izrailjevi Mojsiju govoreći: Pomresmo, propadosmo, svi propadosmo.
17:13  Ko se god približi k šatoru Gospodnjem gine; hoćemo li svi izginuti?

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije