Isu. Glava 12

El. pošta Štampa PDF

A ovo su carevi zemaljski koje pobiše sinovi Izrailjevi i zemlju njihovu osvojiše s one strane Jordana k istoku, od potoka Arnona do gore Ermona i svu ravnicu k istoku:
12:2  Sion car amorejski koji stajaše u Esevonu i vladaše od Aroira koji je na bregu potoka Arnona, i od polovine potoka i polovinom Galada do potoka Javoka, gde je međa sinova amonskih;
12:3  I od ravnice do mora hinerotskog k istoku, i do mora uz polje, do mora slanog k istoku, kako se ide k Vetsimotu, i s juga pod goru Fazgu;
12:4  I sused mu Og, car vasanski, koji beše ostao od Rafaja i seđaše u Astarotu i u Edrajinu,
12:5  I vladaše gorom Ermonom i Salhom i svim Vasanom do međe gesurske i mahatske, i polovinom Galada do međe Siona cara esevonskog.
12:6  Njih pobi Mojsije sluga Gospodnji i sinovi Izrailjevi; i tu zemlju dade Mojsije, sluga Gospodnji, u nasledstvo plemenu Ruvimovom i plemenu Gadovom i polovini plemena Manasijinog.
12:7  A ovo su carevi zemaljski koje pobi Isus sa sinovima Izrailjevim s one strane Jordana k zapadu, od Val-Gada u polju livanskom pa do gore Alaka kako se ide k Siru; i tu zemlju dade Isus plemenima Izrailjevim u nasledstvo prema delovima njihovim,
12:8  Po gorama i po ravnicama, po poljima i po dolinama, i u pustinji i na južnom kraju, zemlju hetejsku, amorejsku i hananejsku, ferezejsku, jevejsku i jevusejsku:
12:9  Car jerihonski jedan; car gajski do Vetilja jedan;
12:10  Car jerusalimski jedan; car hevronski jedan;
12:11  Car jarmutski jedan, car lahiski jedan;
12:12  Car jeglonski jedan; car gezerski jedan;
12:13  Car davirski jedan; car gaderski jedan;
12:14  Car oramski jedan; car aradski jedan;
12:15  Car od Livne jedan; car odolamski jedan;
12:16  Car makidski jedan; car vetiljski jedan;
12:17  Car tifuvski jedan; car eferski jedan;
12:18  Car afečki jedan; car saronski jedan;
12:19  Car madonski jedan; car asorski jedan;
12:20  Car simron-meronski jedan; car ahsavski jedan;
12:21  Car tanaški jedan; car megidski jedan;
12:22  Car kedeski jedan; car jokneamski kod Karmela jedan;
12:23  Car dorski u Nafat-Doru jedan; car gojimski u Galgalu jedan;
12:24  Car teraski jedan. Svega trideset i jedan car.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije