Isu. Glava 13

El. pošta Štampa PDF

A Isus već beše star i vremenit, i reče mu Gospod: Ti si star i vremenit, a zemlje je ostalo vrlo mnogo da se osvoji.
13:2  Ovo je zemlja što je ostala: sve međe filistejske i sva gesurska,
13:3  Od Siora, koji je pred Misirom, do međe akaronske na sever; to pripada Hananejima; pet kneževina filistejskih, gazejska, azotska, askalonska, getejska i akaronska, i Aveji;
13:4  S juga sva zemlja hananejska i Meara, što pripada Sidoncima do Afeka, do međe amorejske.
13:5  I zemlja givlejska i sav Livan k istoku, od Val-Gada pod gorom Ermonom pa do ulaska ematskog;
13:6  Sve koji žive u toj gori od Livana do vode Misrefota, sve Sidonce ja ću oterati ispred sinova Izrailjevih; samo je razdeli žrebom Izrailju u nasledstvo, kao što sam ti zapovedio.
13:7  Razdeli dakle tu zemlju u nasledstvo među devet plemena i polovinu plemena Manasijinog.
13:8  Jer s drugom polovinom pleme Ruvimovo i Gadovo primiše svoj deo, koji im dade Mojsije s one strane Jordana k istoku, kako im dade Mojsije sluga Gospodnji,
13:9  Od Aroira koji je na bregu potoka Arnona i grada nasred potoka, i svu ravnicu medevsku do Devona,
13:10  I sve gradove Siona cara amorejskog, koji carova u Esevonu, do međe sinova Amonovih,
13:11  I Galad i među gesursku i mahatsku i svu goru ermonsku i sav Vasan do Salhe;
13:12  Sve carstvo Ogovo u Vasanu, koji Og carova u Astarotu i Edrajinu i beše ostao od Rafaja; a Mojsije ih pobi i istrebi.
13:13  Ali Gesureja i Mahateja ne izagnaše sinovi Izrailjevi, nego Gesureji i Mahateji ostaše među Izrailjem do danas.
13:14  Samo plemenu Levijevom ne dade nasledstvo; žrtve ognjene Gospoda Boga Izrailjevog jesu nasledstvo njegovo, kao što mu je rekao.
13:15  A dade Mojsije plemenu sinova Ruvimovih po porodicama njihovim,
13:16  I međe im behu od Aroira koji je na bregu potoka Arnona, i grad koji je na sred potoka, i sva ravan do Medeve,
13:17  Esevon sa svim gradovima svojim u ravni, Devon i Vamot-Val i Vet-Valmeon,
13:18  I Jasa i Kadimot i Mifat,
13:19  I Kirijatajim i Sivma i Zaret-Sar na gori kod doline,
13:20  I Vet-Fegor i Azdot-Fazga i Vet-Jesimot,
13:21  I svi gradovi u ravni, i sve carstvo Siona cara amorejskog, koji carova u Esevonu, kog ubi Mojsije s knezovima madijanskim, Evijom i Rekemom i Surom i Urom i Revom, knezovima Sionovim, koji življahu u onoj zemlji.
13:22  I Valama sina Veorovog, vrača, ubiše sinovi Izrailjevi mačem s drugima pobijenim.
13:23  I behu međe sinova Ruvimovih Jordan s međama svojim. To je nasledstvo sinova Ruvimovih po porodicama njihovim, gradovi i sela njihova.
13:24  I dade Mojsije plemenu Gadovom, sinovima Gadovim po porodicama njihovim,
13:25  I behu im međe Jazir i svi gradovi galadski i polovina zemlje sinova Amonovih do Aroira koji je prema Ravi,
13:26  I od Esevona do Ramot-Mispe i Vetonima, i od Mahanaima do međe davirske;
13:27  I u dolini Vet-Aran i Vet-Nimra i Sokot i Safon; ostatak carstva Siona cara esevonskog, Jordan i međa njegova do kraja mora hinerotskog s one strane Jordana na istok.
13:28  To je nasledstvo sinova Gadovih po porodicama njihovim, gradovi i sela njihova.
13:29  I dade Mojsije polovini plemena Manasijinog, i dobi polovina plemena sinova Manasijinih po porodicama svojim;
13:30  Međa im beše od Mahanaima, sav Vasan, sve carstvo Oga cara vasanskog, i sva sela Jairova, što su u Vasanu, šezdeset gradova.
13:31  I polovina Galada, i Astarot i Edrajin, gradovi carstva Ogovog u Vasanu, dopadoše sinovima Mahira sina Manasijinog, polovini sinova Mahirovih po porodicama njihovim.
13:32  To je što razdeli u nasledstvo Mojsije u polju moavskom s one strane Jordana prema Jerihonu na istoku.
13:33  A plemenu Levijevom ne dade Mojsije nasledstvo; Gospod je Bog Izrailjev njihovo nasledstvo, kao što im je rekao.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije