Isu. Glava 15

El. pošta Štampa PDF

A ovo beše deo sinova Judinih po porodicama njihovim: uz među edomsku, pustinja Sin k jugu na kraju južne strane;
15:2  I beše im južna međa od kraja slanog mora, od zaliva koji ide k jugu.
15:3  A otuda ide na jug na brdo Akravim, prelazi preko Sina, i pruža se od juga na Kadis-Varniju, i dopire do Esrona, a otuda ide na Adar i savija se na Karku;
15:4  Otuda, idući do Aselmona, izlazi na potok misirski i kraj toj međi udara u more. To vam je južna međa.
15:5  A međa k istoku: slano more do kraja Jordana; a međa sa severne strane: od zaliva morskog, do kraja Jordana;
15:6  Odatle ide ta međa na Vet-Oglu, i pruža se od severa do Vet-Arave; i odatle ide ta međa na kamen Voana sina Ruvimovog;
15:7  Odatle ide ta međa do Davira od doline Ahora, i na sever ide na Galgal, prema brdu adumimskom na južnoj strani potoka; potom ide ta međa do vode En-Semesa, i udara u studenac Rogil;
15:8  Odatle ide ta međa preko doline sinova Enomovih pokraj Jevuseja s juga, a to je Jerusalim; otuda ide međa na vrh gore koja je prema dolini Enom k zapadu i koja je nakraj doline rafajske k severu;
15:9  Potom se savija međa s vrha te gore k izvoru vode Neftoje i izlazi na gradove u gori Efronu; a odatle se pruža međa do Vala, a to je Kirijat-Jarim;
15:10  Potom ide međa do Vala na zapad ka gori Siru, i ide pokraj gore Jarima sa severa, a to je Hasalon, i spušta se na Vet-Semes, i dolazi do Tamne;
15:11  I ide međa pokraj Akarona k severu, i dopire do Sikrona, i ide preko gore Vala i pruža se do Javnila, i izlazi ta međa na more.
15:12  A međa je zapadna pokraj velikog mora i njegovih međa. To su međe sinova Judinih unaokolo po porodicama njihovim.
15:13  A Halevu sinu Jefonijinom dade Isus deo među sinovima Judinim, kao što mu zapovedi Gospod: Kirijat-Arvu; a Arva je bio otac Enakov, i to je Hevron;
15:14  I odatle izagna Halev tri sina Enakova: Sesaja i Ahimana i Talmaja sinove Enakove.
15:15  I odatle ode na Davirane; a Davir se pre zvaše Kirijat-Sefer.
15:16  I reče Halev: Ko savlada Kirijat-Sefer i uzme ga, daću mu za ženu Ahsu kćer svoju.
15:17  I uze ga Gotonilo sin Kenezov, brat Halevov; i dade mu Ahsu, kćer svoju, za ženu.
15:18  I kad polažaše, nagovaraše ga da ište polje u oca njenog; pa skoči s magarca. A Halev joj reče: Šta ti je?
15:19  A ona reče: Daj mi dar; kad si mi dao suvu zemlju, daj mi i izvore vodene. I dade joj izvore gornje i izvore donje.
15:20  Ovo je nasledstvo plemena sinova Judinih po porodicama njihovim;
15:21  Ovo su gradovi po krajevima plemena sinova Judinih, duž međe edomske k jugu: Kavseil i Eder i Jagur,
15:22  I Kina i Dimona i Adada,
15:23  I Kades i Asor i Itnan,
15:24  Zif i Telem i Valot,
15:25  I Asor-Adata i Kiriot; Esron je Asor;
15:26  Amam i Sama i Molada,
15:27  I Asar-Gada i Esemon i Vet-Falet,
15:28  I Asar-Sual i Virsaveja i Viziotija,
15:29  Vala i Im i Asem,
15:30  I Eltolad i Hesil i Orma,
15:31  I Siklag i Madmana i Sansana,
15:32  I Levaot i Sileim i Ajin i Rimon; svega dvadeset i devet gradova sa selima svojim.
15:33  U ravni Estol i Saraja i Asna.
15:34  I Zanoja i En-Ganim, Tafuja i Inam,
15:35  Jarmut i Odolam, Sohot i Azika.
15:36  I Sagarim i Aditajim i Gedira i Gedirotajim; četrnaest gradova sa selima svojim.
15:37  Sevan i Adasa i Magdal-Gad,
15:38  I Dilan i Mispa i Jokteil,
15:39  Lahis i Vaskat i Jeglon,
15:40  I Havon i Lamas i Hitlis,
15:41  I Gedirot, Vet-Dagon, i Nama i Makida; šesnaest gradova sa selima svojim.
15:42  Livna i Eter i Asan,
15:43  I Jefta i Asna i Nesiv,
15:44  I Keila i Ahziv i Marisa devet gradova sa selima svojim.
15:45  Akaron sa selima i zaseocima;
15:46  Od Akarona do mora sve što je pokraj Azota sa selima svojim;
15:47  Azot sa selima i zaseocima, Gaza sa selima i zaseocima do potoka misirskog i do velikog mora s međama.
15:48  A u gori: Samir i Jatir i Sohot,
15:49  I Dana i Kirijat-Sana, a to je Davir,
15:50  I Anav i Estemon i Anim,
15:51  I Gosen i Olon i Gilon; jedanaest gradova sa selima svojim.
15:52  Arav i Duma i Esan,
15:53  I Janum i Vet-Tafuja i Afeka,
15:54  I Humata i Kirijat-Arva, a to je Hevron, i Sior; devet gradova sa selima svojim.
15:55  Maon, Karmel i Zif i Juta,
15:56  Jezrael i Jogdeam i Zanoja,
15:57  Kajin, Gavaja i Tamna; deset gradova sa selima svojim.
15:58  Alul, Vet-sur i Gedor,
15:59  I Marat i Vet-Anat i Eltekon, šest gradova sa selima svojim.
15:60  Kirijat-Val, to je Kirijat-Jarim, i Rava; dva grada sa selima svojim.
15:61  U pustinji: Vet-Arava, Midin i Sehaha,
15:62  I Nivsan, i grad soli, i Engadija; šest gradova sa selima svojim.
15:63  A Jevuseja koji življahu u Jerusalimu ne mogoše isterati sinovi Judini; zato ostaše Jevuseji sa sinovima Judinim u Jerusalimu do danas.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije