Isu. Glava 18

El. pošta Štampa PDF

I sabra se sav zbor sinova Izrailjevih u Silom i onde namestiše šator od sastanka, pošto pokoriše zemlju.
18:2  Ali još beše sinova Izrailjevih sedam plemena, kojima ne bi dato nasledstvo.
18:3  I Isus reče sinovima Izrailjevim: Dokle ćete oklevati, te ne idete i uzmete zemlju koju vam je dao Gospod Bog otaca vaših?
18:4  Izaberite između sebe po tri čoveka iz svakog plemena, pa neka se dignu i prođu zemlju, i neka je prepišu na nasledstva svoja, pa onda neka dođu k meni.
18:5  I neka je razdele na sedam delova; Juda će ostati u svojim međama s juga, i dom će Josifov ostati u međama svojim sa severa.
18:6  A vi prepišite zemlju na sedam delova, i donesite amo k meni, da bacim žreb za plemena vaša ovde pred Gospodom Bogom našim.
18:7  Jer Leviti nemaju dela među vama, jer je sveštenstvo Gospodnje njihovo nasledstvo; a Gad i Ruvim i polovina plemena Manasijinog primiše nasledstvo svoje s one strane Jordana na istoku, koje im dade Mojsije, sluga Gospodnji.
18:8  Tada ustaše ljudi i pođoše; a Isus zapovedi ljudima koji odoše da prepišu zemlju govoreći: Idite i prođite zemlju i prepišite je, pa onda dođite k meni, te ću baciti žreb za vas ovde pred Gospodom u Silomu.
18:9  I odoše ljudi i prođoše zemlju i prepisaše je u knjigu, selo po selo, na sedam delova; potom se vratiše k Isusu u logor, u Silom.
18:10  I Isus baci žreb za njih u Silomu pred Gospodom, i onde podeli Isus zemlju među sinove Izrailjeve po delovima njihovim.
18:11  I izađe žreb za pleme sinova Venijaminovih po porodicama njihovim, i dođe međa dela njihovog među sinove Judine i sinove Josifove.
18:12  I bi im međa sa severa do Jordana, i ona ide pokraj Jerihona sa severa i pruža se na goru k zapadu, i izlazi u pustinju Vet-Aven;
18:13  A odatle ide ta međa do Luza, s južne strane Luzu, a to je Vetilj, i silazi do Atarot-Adara pokraj gore koja je s juga Vet-Oronu donjem.
18:14  Otuda izlazi međa i savija se pokraj mora k jugu od gore, koja je prema Vet-Oronu na jug, i izlazi na Kirijat-Val, a to je Kirijat-Jarim, grad sinova Judinih. To je zapadna strana.
18:15  A južna strana od kraja Kirijat-Jarima, i izlazi ta međa k zapadu, pa ide na izvor vode Neftoje,
18:16  I silazi ta međa nakraj gore koja je prema dolini sina Enomovog, a u dolini rafajskoj k zapadu, i ide preko doline Enomove pokraj Jevuseja k jugu, i silazi na izvor Rogil;
18:17  Potom se obrće od severa i ide na En-Semes, a otuda ide na Galilot, koji je prema gori adumimskoj, i silazi na kamen Voana sina Ruvimovog;
18:18  Otuda ide stranom koja je prema Aravi k severu i silazi u Aravu;
18:19  Potom ide pokraj Vet-Ogle k severu i udara u zaliv slanog mora sa severne strane do kraja Jordana na jugu. To je južna međa.
18:20  A Jordan je međa s istočne strane. To je nasledstvo sinova Venijaminovih s međama njihovim unaokolo po porodicama njihovim.
18:21  A gradovi plemena sinova Venijaminovih po porodicama njihovim jesu: Jerihon i Vet-Ogla i Emek-Kesis,
18:22  I Vet-Arava i Semarajim i Vetilj,
18:23  I Avin i Fara i Ofra,
18:24  I Hefar-Amona i Ofnija i Gava; dvanaest gradova sa selima svojim;
18:25  Gavaon i Rama i Virot,
18:26  I Mispa i Hefira i Mosa,
18:27  I Rekem i Jerfail i Tarala,
18:28  I Sila, Elef i Jevus, a to je Jerusalim, Gavat, Kirijat; četrnaest gradova sa selima svojim. To je nasledstvo sinova Venijaminovih po porodicama njihovim.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije