Isu. Glava 19

El. pošta Štampa PDF

Potom izađe drugi žreb za Simeuna, pleme sinova Simeunovih po porodicama njihovim, i bi nasledstvo njihovo usred nasledstva sinova Judinih.
19:2  I dopade im u nasledstvo Virsaveja i Saveja i Molada,
19:3  I Asar-Sual i Vala i Asem,
19:4  I Eltolad i Vetuil i Orma,
19:5  I Siklag i Vet-Marhavot i Asar-Susa,
19:6  I Vet-Levaot i Saruen; trinaest gradova sa selima svojim;
19:7  Ajin, Remon i Eter i Asan, četiri grada sa selima svojim;
19:8  I sva sela što behu oko tih gradova dori do Valat-Vira, a to je Ramat južni. To je nasledstvo plemena sinova Simeunovih po porodicama njihovim.
19:9  Od dela sinova Judinih dopade nasledstvo sinovima Simeunovim, jer deo sinova Judinih beše velik za njih, zato sinovi Simeunovi dobiše nasledstvo na njihovom nasledstvu.
19:10  Potom izađe treći žreb za sinove Zavulonove po porodicama njihovim; i međa nasledstvu njihovom bi do Saride.
19:11  A odatle ide međa njihova pokraj mora na Maralu, i dopire do Davaseta, i ide na potok koji je prema Jokneamu,
19:12  Pa se okreće od Saride na istok do međe kislot-tavorske, i ide na Davrat i izlazi do Jafe;
19:13  Otuda ide opet k istoku do Gita-Efera, a to je Ita-Kasin, i izlazi na Remon-Metoar, a to je Neja;
19:14  Otuda se savija međa k severu na Anaton, i izlazi u dolinu Jeftail,
19:15  S Katatom i s Nalalom i Simronom i Idalom i Vitlejemom, dvanaest gradova sa selima svojim.
19:16  To je nasledstvo sinova Zavulonovih po porodicama njihovim, to su gradovi i sela njihova.
19:17  Za Isahara izađe žreb četvrti, za sinove Isaharove po porodicama njihovim;
19:18  A međa im bi: Jezrael i Kesulot i Sunim,
19:19  I Aferajim i Seon i Anaharat,
19:20  I Ravit i Kision i Aves,
19:21  I Remet i En-Ganim i En-Ada i Bet-Fasis,
19:22  A otuda ide međa na Tavor i na Sahasimu i Vet-Semes, i udara u Jordan; šesnaest gradova sa selima svojim.
19:23  To je nasledstvo plemena sinova Isaharovih po porodicama njihovim; to su gradovi i sela njihova.
19:24  Potom izađe žreb peti za pleme sinova Asirovih po porodicama njihovim.
19:25  I međa im bi: Helkat i Alija i Veten, i Ahsaf,
19:26  I Alameleh i Amad i Misal, i pruža se do Karmela k moru i do Sihor-Livnata,
19:27  I odatle se savija k istoku na Vet-Dagon, i dopire do Zavulona i do doline Jeftaila k severu, i do Vetemeka i Naila, i ide do Havula nalevo;
19:28  I Hevron i Reov i Amon i Kana skroz do Sidona velikog;
19:29  Otuda se savija međa na Ramu i do tvrdog grada Tira, a otuda se savija na Osu i izlazi na more pokraj dela ahsivskog;
19:30  I Ama i Afek i Reov; dvadeset i dva grada sa selima svojim.
19:31  To je nasledstvo plemena sinova Asirovih po porodicama njihovim, to su gradovi i sela njihova.
19:32  Za sinove Neftalimove izađe žreb šesti, za sinove Neftalimove po porodicama njihovim,
19:33  I međa im bi od Elafa i od Alona do Sananima, i od Adami-Nekeva i Javnila do Lakuma, i izlazi na Jordan;
19:34  Potom se obrće međa na zapad k Aznot-Tavoru, i ide na Ukok, i dopire do Zavulona s juga i do Asira sa zapada i do Jude na Jordanu s istoka.
19:35  A tvrdi su gradovi: Sidim, Ser i Amat, Rakat i Hinerot,
19:36  I Adama i Rama i Asor,
19:37  I Kedes i Edrej i En-Asor,
19:38  I Iron Migdalil, Orem i Vet-Anat i Vet-Semes; devetnaest gradova sa selima svojim.
19:39  To je nasledstvo plemena sinova Neftalimovih po porodicama njihovim, to su gradovi sa selima svojim.
19:40  Sedmi žreb izađe za pleme sinova Danovih po porodicama njihovim,
19:41  I međa nasledstvu njihovom bi Sara i Estaol i Ir-Semes,
19:42  I Salavin i Ajalon i Jetla,
19:43  I Elon i Tamnata i Akaron,
19:44  I Eltekon i Giveton i Valat,
19:45  I Jud i Vani-Varak i Gat-Rimon,
19:46  I Me-Jarkon i Rakon s međama svojim prema Jopi.
19:47  Ali međe sinova Danovih izađoše male za njih; zato izađoše sinovi Danovi i udariše na Lesem i uzeše ga i pobiše oštrim mačem i osvojiše ga, i naseliše se u njemu, i Lesem prozvaše Dan po imenu Dana oca svog.
19:48  To je nasledstvo plemena sinova Danovih po porodicama njihovim; to su gradovi i sela njihova.
19:49  A kad podeliše zemlju po međama njenim, daše sinovi Izrailjevi nasledstvo Isusu, sinu Navinom, među sobom.
19:50  Po zapovesti Gospodnjoj daše mu grad koji zaiska, Tamnat-Sarah u gori Jefremovoj, a on sagradi grad i naseli se u njemu.
19:51  To su nasledstva koja Eleazar sveštenik i Isus sin Navin i glavari porodica otačkih u plemenima sinova Izrailjevih podeliše žrebom u Silomu pred Gospodom na vratima šatora od sastanka, i tako podeliše zemlju.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije