1Sam. Glava 08

El. pošta Štampa PDF

A kad Samuilo ostare, postavi sinove svoje za sudije Izrailju.
8:2  A ime sinu njegovom prvencu beše Joilo, a drugom Avija, i suđahu u Virsaveji.
8:3  Ali sinovi njegovi ne hođahu putevima njegovim, nego udariše za dobitkom, i primahu poklone i izvrtahu pravdu.
8:4  Tada se skupiše sve starešine Izrailjeve i dođoše k Samuilu u Ramu.
8:5  I rekoše mu: Eto, ti si ostareo, a sinovi tvoji ne hode tvojim putevima: zato postavi nam cara da nam sudi, kao što je u svih naroda.
8:6  Ali Samuilu ne bi po volji što rekoše: Daj nam cara da nam sudi. I Samuilo se pomoli Gospodu.
8:7  A Gospod reče Samuilu: Poslušaj glas narodni u svemu što ti govore; jer ne odbaciše tebe nego mene odbaciše da ne carujem nad njima.
8:8  Kako činiše od onog dana kad ih izvedoh iz Misira do danas, i ostaviše me i služiše drugim bogovima, po svim tim delima čine i tebi.
8:9  Zato sada poslušaj glas njihov; ali im dobro zasvedoči i kaži način kojim će car carovati nad njima.
8:10  I kaza Samuilo sve reči Gospodnje narodu koji iskaše od njega cara;
8:11  I reče: Ovo će biti način kojim će car carovati nad vama: sinove vaše uzimaće i metati ih na kola svoja i među konjike svoje, i oni će trčati pred kolima njegovim;
8:12  I postaviće ih da su mu hiljadnici i pedesetnici, i da mu oru njive i žnju letinu, i da mu grade ratne sprave i šta treba za kola njegova.
8:13  Uzimaće i kćeri vaše da mu grade mirisne masti i da mu budu kuvarice i hlebarice.
8:14  I njive vaše i vinograde vaše i maslinike vaše najbolje uzimaće i razdavati slugama svojim.
8:15  Uzimaće desetak od useva vaših i od vinograda vaših, i davaće dvoranima svojim i slugama svojim.
8:16  I sluge vaše i sluškinje vaše i mladiće vaše najlepše i magarce vaše uzimaće, i obrtati na svoje poslove.
8:17  Stada će vaša desetkovati i vi ćete mu biti robovi.
8:18  Pa ćete onda vikati, radi cara svog, kog izabraste sebi; ali vas Gospod neće onda uslišiti.
8:19  Ali narod ne hte poslušati reči Samuilovih, i rekoše: Ne, nego car neka bude nad nama,
8:20  Da budemo i mi kao svi narodi; i neka nam sudi car naš i ide pred nama i vodi naše ratove.
8:21  A Samuilo čuvši sve reči narodne, kaza ih Gospodu.
8:22  A Gospod reče Samuilu: Poslušaj glas njihov, i postavi im cara. I Samuilo reče Izrailjcima: Idite svaki u svoj grad.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije