1 Car. Glava 04

El. pošta Štampa PDF

A car Solomun carovaše nad svim Izrailjem.
4:2  A ovo behu knezovi njegovi: Azarija, sin Sadokov, namesnik;
4:3  Elioref i Ahija, sinovi Sisini, pisari; Josafat, sin Ahiludov, pametar;
4:4  Venaja, sin Jodajev, vojvoda; a Sadok i Avijatar sveštenici;
4:5  A Azarija sin Natanov, beše nad pristavima; a Zavud, sin Natanov, prvi većnik, prijatelj carev;
4:6  A Ahisar upravitelj dvorski; a Adoniram sin Avdin nad carskim poslenicima.
4:7  I imaše Solomun dvanaest pristava po svemu Izrailju, koji hranjahu cara i sav dom njegov; po mesec dana u godini svaki beše dužan hraniti.
4:8  A ovo su im imena: Sin Urov u gori Jefremovoj;
4:9  Sin Dekerov u Makasu i u Salvimu i Vet-Semesu i Elonu vet-anatskom;
4:10  Sin Esedov u Aruvotu; pod njim beše Sohot i sva zemlja Eferova;
4:11  Sin Avinadavov nad svim krajem dorskim; žena mu beše Tafata, kći Solomunova;
4:12  Vana, sin Ahiludov nad Tanahom i Megidonom i svim Vet-Sanom, koji je do Sartane pod Jezraelom, od Vet-Sana do Avel-Meola, do preko Jok-Meama;
4:13  Sin Geverov u Ramotu galadskom; imaše sela Jaira sina Manasijinog u Galadu i kraj argovski u Vasanu, šezdeset velikih gradova sa zidovima i prevornicama bronzanim;
4:14  Ahinadav, sin Idov u Mahanajimu;
4:15  Ahimas u Neftalimu; i on beše oženjen kćerju Solomunovom Vasematom;
4:16  Vana sin Husajev u Asiru i u Alotu;
4:17  Josafat sin Farujin u Isaharu;
4:18  Simej sin Ilin u Venijaminu;
4:19  Gever, sin Urijev u zemlji galadskoj, u zemlji Siona cara amorejskog i Oga cara vasanskog; jedan beše pristav u toj zemlji.
4:20  Jude i Izrailja beše mnogo kao peska pokraj mora; i jeđahu i pijahu i veseljahu se.
4:21  A Solomun vladaše svim carstvima od reke do zemlje filistejske i do međe misirske, i donošahu dare i služahu Solomuna svega veka njegovog.
4:22  A hrana Solomunova beše na dan trideset kora belog brašna, i šezdeset kora drugog brašna;
4:23  Dvadeset volova ugojenih i dvadeset s paše, i sto ovaca, osim jelena i srna i divokoza i ugojenih ptica.
4:24  Jer on vladaše svuda s ove strane reke od Tapse do Gaze, nad svim carstvima s ove strane reke, i beše miran sa svih strana unaokolo.
4:25  I življahu Juda i Izrailj bez straha, svaki pod svojom lozom i pod svojom smokvom, od Dana do Virsaveje, svega veka Solomunovog.
4:26  I imaše Solomun četrdeset hiljada konja za jaslima za kola svoja, i dvadeset hiljada konjika.
4:27  I pristavi hranjahu cara Solomuna i sve koji dolažahu za sto cara Solomuna, svaki svog meseca, i ne davahu da čega ponestane.
4:28  A ječam i slamu za konje i za mazge donošahu na mesto gde behu, svaki kako mu beše određeno.
4:29  I Bog dade mudrost Solomunu i razum vrlo velik i srce prostrano kao pesak na bregu morskom.
4:30  Jer mudrost Solomunova beše veća od mudrosti svih istočnih naroda i od sve mudrosti misirske.
4:31  Mudriji beše od svakog čoveka, i od Etana Ezraita i od Emana i od Halkola i od Darde, sinova Maolovih; i razglasi se ime njegovo po svim narodima unaokolo.
4:32  I izgovori tri hiljade priča, i beše pesama njegovih hiljadu i pet.
4:33  Govorio je i o drveću, od kedra na Livanu do isopa koji niče iz zida; govorio je i o stoci i o pticama i o bubinama i o ribama.
4:34  I dolažahu od svih naroda da čuju mudrost Solomunovu, od svih carstava na zemlji, koji čuše za mudrost njegovu.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije