1 Car. Glava 06

El. pošta Štampa PDF

Četiri stotine i osamdesete godine po izlasku sinova Izrailjevih iz zemlje misirske, četvrte godine carovanja Solomunovog nad Izrailjem, meseca Zifa, a to je drugi mesec, poče zidati dom Gospodu.
6:2  A dom što ga zida car Solomun Gospodu beše u dužinu od šezdeset lakata, a u širinu od dvadeset lakata, a u visinu od trideset lakata.
6:3  I beše trem pred crkvom dvadeset lakata dug, prema širini doma, a deset lakata širok pred domom.
6:4  I načini prozore na domu iznutra široke, a spolja uske.
6:5  I uza zid domu načini hodnike svuda unaokolo uza zid domu oko crkve i svetinje nad svetinjama, i načini kleti svuda unaokolo.
6:6  Najdonji hodnik beše pet lakata širok, a srednji šest lakata širok, a treći sedam lakata širok; jer načini zaseke na domu spolja unaokolo, da se grede ne uležu u zid od doma.
6:7  A kad zidahu dom, zidahu od kamena, koji dovožahu sasvim prigotovljen, te se ni čekić ni sekira niti kakvo oruđe gvozdeno ne ču u domu kad se zidaše.
6:8  Vrata od srednjeg hodnika behu na desnoj strani doma, i izlažaše se na zavojnicu na srednji hodnik, i iz srednjeg na treći.
6:9  Tako sazida dom, i dovrši ga, i pokri dom gredama i daskama kedrovim.
6:10  I načiniše hodnike oko celog doma od pet lakata u visinu svaki, i sastavljahu ih s domom grede kedrove.
6:11  Tada dođe reč Gospodnja Solomunu govoreći:
6:12  To je dom što gradiš; ako uzideš po mojim uredbama, i ustvoriš moje zakone i uzdržiš sve moje zapovesti hodeći po njima, potvrdiću ti reč svoju, koju sam rekao Davidu ocu tvom.
6:13  I stanovaću među sinovima Izrailjevim, i neću ostaviti naroda svog Izrailja.
6:14  I tako sazida Solomun dom, i dovrši ga.
6:15  I obloži zidove domu iznutra daskama kedrovim, od poda doma do vrha zidova obloži drvetom iznutra; i pod domu obloži daskama jelovim.
6:16  I načini pregradu od dvadeset lakata od jedne strane doma do druge od dasaka kedrovih, od poda do vrh zidova; i to načini unutra za šator, za svetinju nad svetinjama.
6:17  A dom, crkva napred, beše od četrdeset lakata.
6:18  A po daskama kedrovim unutra u domu behu izrezane jabuke i cvetovi razvijeni, sve od kedra tako da se ne viđaše nigde kamen.
6:19  I svetinju nad svetinjama uredi unutra u domu, da se onde namesti kovčeg zaveta Gospodnjeg.
6:20  A svetinja nad svetinjama unutra beše dvadeset lakata duga, i dvadeset lakata široka, i dvadeset lakata visoka, i obloži je čistim zlatom; tako obloži i oltar od kedra.
6:21  I tako obloži Solomun dom iznutra čistim zlatom, i zateže zlatne lance pred svetinjom nad svetinjama, koju takođe obloži zlatom.
6:22  I sav dom obloži zlatom; tako i sav oltar pred svetinjom nad svetinjama obloži zlatom.
6:23  A u svetinji nad svetinjama načini dva heruvima od drveta maslinovog; deset lakata beše visok svaki.
6:24  A od pet lakata beše jedno krilo u heruvima, i od pet lakata beše drugo krilo u heruvima; deset lakata beše od kraja jednog krila do kraja drugog krila.
6:25  Tako i drugi heruvim beše od deset lakata; jedne mere i jedne naprave behu oba heruvima.
6:26  Deset lakata beše visok jedan heruvim, tako i drugi.
6:27  I namesti heruvime usred unutrašnjeg doma, i raširiše heruvimi krila svoja tako da krilo jednog ticaše u jedan zid, a krilo drugog heruvima ticaše u drugi zid, a usred doma ticahu krila jedno u drugo.
6:28  I obloži heruvime zlatom.
6:29  A sve zidove domu unaokolo iskiti rezanim heruvimima i palmama i razvijenim cvetovima iznutra i spolja.
6:30  I pod domu obloži zlatom iznutra i spolja.
6:31  I na ulasku u svetinju nad svetinjama načini dvokrilna vrata od drveta maslinovog, kojima pragovi s dovratnicima behu na pet uglova.
6:32  I na tim dvokrilnim vratima od drveta maslinovog izreza heruvime i palme i razvijene cvetove, i obloži ih zlatom, i heruvime i palme obloži zlatom.
6:33  Tako i na ulasku u crkvu načini pragove od drveta maslinovog na četiri ugla;
6:34  I vrata dvokrilna od drveta jelovog; na dve se strane otvaraše jedno krilo, i na dve strane otvaraše se drugo krilo.
6:35  I izreza na njima heruvime i palme i razvijene cvetove, i obloži zlatom sve što beše izrezano.
6:36  Potom načini trem unutrašnji od tri reda tesanog kamena i jednog reda drveta kedrovog struganog.
6:37  Četvrte godine meseca Zifa bi postavljen temelj domu Gospodnjem;
6:38  A jedanaeste godine meseca Vula, koji je osmi mesec, svrši se dom sa svim stvarima svojim i sa svim što mu pripada. Tako ga sazida za sedam godina.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije