1 Car. Glava 15

El. pošta Štampa PDF

A osamnaeste godine carovanja Jerovoama, sina Navatovog, zacari se Avijam nad Judom.
15:2  I carova tri godine u Jerusalimu. A materi mu beše ime Maha, kći Avesalomova.
15:3  On hođaše u svim gresima oca svog, koje je činio pred njim, i ne beše srce njegovo celo prema Gospodu Bogu njegovom kao srce Davida, oca njegovog.
15:4  Ali radi Davida dade mu Gospod Bog njegov videlo u Jerusalimu podigavši sina njegovog nakon njega i utvrdivši Jerusalim;
15:5  Jer je David činio šta je pravo pred Gospodom niti je odstupio od svega što mu je zapovedio svega veka svog osim stvari s Urijom Hetejinom.
15:6  A rat beše između Rovoama i Jerovoama do njegovog veka.
15:7  A ostala dela Avijamova i sve što je činio nije li zapisano u dnevniku careva Judinih? A beše rat između Avijama i Jerovoama.
15:8  I Avijam počinu kod otaca svojih, i pogreboše ga u gradu Davidovom, a na njegovo mesto zacari se Asa, sin njegov.
15:9  Godine dvadesete carovanja Jerovoama nad Izrailjem, zacari se Asa nad Judom.
15:10  Četrdeset i jednu godinu carova u Jerusalimu. A materi mu beše ime Maha, kći Avesalomova.
15:11  I tvoraše Asa šta je pravo pred Gospodom kao David otac mu.
15:12  Jer istrebi adžuvane iz zemlje i ukinu sve gadne bogove koje behu načinili oci njegovi.
15:13  I mater svoju Mahu svrže s vlasti, jer ona načini idola u lugu; i Asa izlomi idola i sažeže na potoku Kedronu.
15:14  Ali visine ne biše oborene; ali srce Asino beše celo prema Gospodu svega veka njegovog.
15:15  I unese u dom Gospodnji šta beše posvetio otac njegov i šta on posveti, srebro i zlato i sudove.
15:16  I beše rat između Ase i Vase, cara Izrailjevog, svega veka njihovog.
15:17  Jer Vasa, car Izrailjev iziđe na Judu i stade zidati Ramu da ne da nikome otići k Asi, caru Judinom, ni od njega doći.
15:18  Ali Asa uzevši sve srebro i zlato što beše ostalo u riznici Gospodnjoj i u riznici doma carevog dade ga slugama svojim, i posla ih car Asa Ven-Adadu sinu Tavrimona sina Esionovog, caru sirskom, koji stanovaše u Damasku, i poruči:
15:19  Vera je između mene i tebe, između oca tvog i oca mog; evo šaljem ti dar, srebro i zlato; hajde, pokvari veru koju imaš sa Vasom carem Izrailjevim, eda bi otišao od mene.
15:20  I posluša Ven-Adad cara Asu, i posla vojvode svoje na gradove Izrailjeve i pokori Ijon i Dan i Avel Vetmahu i sav Hinerot i svu zemlju Neftalimovu.
15:21  A kad Vasa to ču, presta zidati Ramu, i vrati se u Tersu.
15:22  Tada car Asa sazva sav narod Judin, nikoga ne izuzimajući; te odnesoše kamenje iz Rame i drva, čim zidaše Vasa, i od njega sazida car Asa Gevu Venijaminovu i Mispu.
15:23  A ostala sva dela Asina i sva junaštva njegova, i šta je god činio i koje je gradove sagradio, nije li sve zapisano u dnevniku careva Judinih? Ali u starosti svojoj bolovaše od nogu.
15:24  I Asa počinu kod otaca svojih, i bi pogreben kod otaca svojih u gradu Davida, oca svog. A na njegovo mesto zacari se Josafat, sin njegov.
15:25  A Nadav, sin Jerovoamov, poče carovati nad Izrailjem druge godine carovanja Asinog nad Judom; i carova nad Izrailjem dve godine.
15:26  I činjaše šta je zlo pred Gospodom hodeći putem oca svog i u grehu njegovom, kojim navede na greh Izrailja.
15:27  I podiže na nj bunu Vasa, sin Ahijin od doma Isaharovog i ubi ga Vasa kod Givetona, koji beše filistejski, kad Nadav i sav Izrailj behu opkolili Giveton.
15:28  I tako ga ubi Vasa treće godine carovanja Asinog nad Judom, i zacari se na njegovo mesto.
15:29  A kad se zacari, pobi sav dom Jerovoamov, i ne ostavi ni jedne duše od roda Jerovoamovog dokle sve ne istrebi po reči Gospodnjoj, koju reče preko sluge svog Ahije Silomljanina.
15:30  Za grehe Jerovoamove, kojima je grešio i kojima je na greh naveo Izrailja, i za draženje kojim je dražio Gospoda Boga Izrailjevog.
15:31  A ostala dela Nadavova i sve što je činio, nije li to zapisano u dnevniku careva Izrailjevih?
15:32  I beše rat između Ase i Vase cara Izrailjevog svega veka njihovog.
15:33  Treće godine carovanja Asinog nad Judom zacari se Vasa, sin Ahijin nad svim Izrailjem u Tersi, i carova dvadeset i četiri godine.
15:34  I činjaše šta je zlo pred Gospodom hodeći putem Jerovoamovim i u grehu njegovom, kojim navede na greh Izrailja.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije