2 Dne. Glava 03

El. pošta Štampa PDF

I poče Solomun zidati dom Gospodnji u Jerusalimu na brdu Moriji, koje bi pokazano Davidu ocu njegovom na mestu koje beše pripravio David, na gumnu Ornana Jevusejina.
3:2  I poče zidati drugog dana drugog meseca četvrte godine carovanja svog.
3:3  A ovako zasnova Solomun da zida dom Božji: u dužinu šezdeset lakata po staroj meri, a u širinu dvadeset lakata.
3:4  A trem koji beše pred dužinom uz širinu doma imaše dvadeset lakata, a u visinu sto i dvadeset; i obloži ga iznutra čistim zlatom.
3:5  A dom veliki obloži drvetom jelovim, potom ga obloži čistim zlatom, i ozgo načini palme i lance.
3:6  I obloži dom kamenjem dragim da je nakićen, a zlato beše parvajimsko.
3:7  Obloži zlatom dom, grede, pragove i zidove i vrata, i izreza heruvime po zidovima.
3:8  I načini dom za svetinju nad svetinjama, dug uz širinu doma dvadeset lakata, i širok dvadeset lakata i obloži ga čistim zlatom, kog otide do šest stotina talanata.
3:9  A na kline dade pedeset sikala zlata; i kleti obloži zlatom.
3:10  I načini u domu svetinje nad svetinjama dva heruvima, naprave umetničke, i obloži ih zlatom.
3:11  I krila tih heruvima imahu u dužinu dvadeset lakata: jedno krilo beše od pet lakata, i ticaše u zid od doma i drugo krilo beše od pet lakata, i ticaše u krilo drugog heruvima;
3:12  Tako i drugog heruvima krilo beše od pet lakata, i ticaše u zid od doma, i drugo mu krilo beše od pet lakata i sastavljaše se s krilom drugog heruvima.
3:13  Krila tim heruvimima behu raširena na dvadeset lakata, a oni stajahu na nogama svojim, licem okrenutim u dom.
3:14  I načini zaves od porfire, od skerleta, od crvca i od tankog platna, i po njemu načini heruvime.
3:15  I načini pred domom dva stupa, u visinu od trideset i pet lakata, i oglavlja ozgo na svakom od pet lakata.
3:16  I načini lance kao u svetinji, i metnu ih na vrh stupova, i načini sto šipaka, i metnu ih među lance.
3:17  I postavi stupove pred crkvom, jedan s desne strane a drugi s leve, i desni nazva Jahin, a levi Voas.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije