2 Dne. Glava 11

El. pošta Štampa PDF

A kad dođe Rovoam u Jerusalim, sazva dom Judin i Venijaminov, sto i osamdeset hiljada odabranih vojnika, da zarate na Izrailja da povrate carstvo Rovoamu.
11:2  Ali dođe reč Gospodnja Semaji, čoveku Božjem, govoreći:
11:3  Kaži Rovoamu sinu Solomunovom, caru Judinom i svim sinovima Izrailjevim od Jude i Venijamina, i reci:
11:4  Ovako veli Gospod: Ne idite i ne bijte se s braćom svojom, vratite se svak k svojoj kući, jer sam ja naredio da tako bude. I oni poslušaše reč Gospodnju i vratiše se i ne idoše na Jerovoama.
11:5  I Rovoam sede u Jerusalimu, i sazida tvrde gradove u zemlji Judinoj;
11:6  Sazida Vitlejem i Itam i Tekuju,
11:7  I Vet-Sur i Sohot i Odolam,
11:8  I Gat i Marisu i Zif,
11:9  I Adoraim i Ahis i Aziku,
11:10  I Saraju i Ejalon i Hevron koji je u zemlji Judinoj i Venijaminovoj tvrdi gradovi.
11:11  A kad utvrdi te gradove, namesti u njima zapovednike, i staje za žito i za ulje i za vino,
11:12  I u svakom gradu štitova i kopalja, i utvrdi ih jako. Tako njegov beše Juda i Venijamin.
11:13  I sveštenici i Leviti, koji behu po svemu Izrailju, sabraše se k njemu iz svih krajeva svojih.
11:14  Jer ostaviše Leviti podgrađa svoja i dostojanja svoja, i otidoše u judejsku i u Jerusalim, jer ih otera Jerovoam i sinovi njegovi da ne vrše službe svešteničke Gospodu.
11:15  I postavi sebi sveštenike za visine i za đavole i za teoce, koje načini.
11:16  A za njima iz svih plemena Izrailjevih koji upraviše srce svoje da traže Gospoda Boga Izrailjevog, dođoše u Jerusalim da prinesu žrtvu Gospodu Bogu otaca svojih.
11:17  I tako utvrdiše carstvo Judino, i ukrepiše Rovoama sina Solomunovog za tri godine, jer za te tri godine hođahu putem Davidovim i Solomunovim.
11:18  A Rovoam se oženi Maeletom, kćerju Jerimota sina Davidovog i Avihailom, kćerju Esijava sina Jesejevog,
11:19  Koja mu rodi sinove: Jeusa i Samariju i Zama.
11:20  A posle nje oženi se Mahom kćerju Avesalomovom, koja mu rodi Aviju i Ataja i Zivu i Selomita.
11:21  A ljubljaše Rovoam Mahu kćer Avesalomovu većma od svih žena svojih i inoča svojih; jer imaše osamnaest žena i šezdeset inoča, i rodi dvadeset i osam sinova i šezdeset kćeri.
11:22  I Rovoam postavi Aviju, sina Mašinog, poglavarom i knezom nad braćom njegovom, jer ga htede postaviti carem.
11:23  I mudro radeći rasturi sve sinove svoje po svim krajevima Judinim i Venijaminovim, po svim tvrdim gradovima, i dade im hrane izobila, i dovede im mnogo žena.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije