2 Dne. Glava 17

El. pošta Štampa PDF

Tada se zacari Josafat, sin njegov, na njegovo mesto, i ukrepi se na Izrailja.
17:2  I ponamešta vojsku po svim tvrdim gradovima Judinim, i ponamešta straže po zemlji Judinoj i po gradovima Jefremovim, koje zadobi Asa, otac njegov.
17:3  I beše Gospod s Josafatom, jer hođaše prvim putevima Davida oca svog i ne tražaše Vala.
17:4  Nego Boga oca svog tražaše i po zapovestima Njegovim hođaše, i ne činjaše kao sinovi Izrailjevi.
17:5  Zato utvrdi Gospod carstvo u ruci njegovoj, i sav narod Judin davaše dare Josafatu, te imaše veliko blago i slavu.
17:6  I srce se njegovo oslobodi na putevima Gospodnjim, te još obori visine i lugove u Judeji.
17:7  I treće godine svog carovanja posla knezove svoje Ven-Aila i Ovadiju i Zahariju i Natanaila i Miheju da uče po gradovima Judinim;
17:8  I s njima Levite: Semaju i Nataniju i Zevadiju i Asaila i Semiramota i Jonatana i Adoniju i Toviju i Tov-Adoniju, Levite, i s njima Elisamu i Jorama sveštenike.
17:9  I učahu po Judeji imajući pri sebi knjigu zakona Gospodnjeg, i prohođahu sve gradove Judine učeći narod.
17:10  I dođe strah Gospodnji na sva carstva po zemljama oko Jude, te ne vojevaše na Josafata.
17:11  I sami Filisteji donošahu Josafatu dare i danak u novcu; i Arapi dogonjahu mu stoku, po sedam hiljada i sedam stotina ovnova i po sedam hiljada i sedam stotina jaraca.
17:12  Tako napredovaše Josafat i podiže se veoma; i sazida u Judeji kule i gradove za žitnice.
17:13  I imaše mnogo dobra po gradovima Judinim, i vojnika, hrabrih junaka u Jerusalimu.
17:14  A ovo je broj njihov po domovima otaca njihovih; od Jude hiljadnici: Adna vojvoda, s kojim beše tri stotine hiljada hrabrih junaka.
17:15  A za njim Joanam vojvoda, s kojim beše dvesta osamdeset hiljada;
17:16  A za njim Amasija sin Zihrijev, koji se dragovoljno dade Gospodu, i s kim beše dvesta hiljada hrabrih junaka.
17:17  A od Venijamina: hrabri junak Elijada, s kojim beše dvesta hiljada naoružanih lukom i štitom;
17:18  A za njim Jozavad, s kojim beše sto i osamdeset hiljada naoružanih za boj.
17:19  Ovi služahu caru osim onih koje ponamešta car po tvrdim gradovima u svoj zemlji Judinoj.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije