Stari Zavet Knjiga Jezdrina Jezdra Glava 08

Jezdra Glava 08

El. pošta Štampa PDF

A ovo su glavari domova otačkih i pleme onih što pođoše sa mnom iz Vavilona za vlade cara Artakserksa:
8:2  Od sinova Finesovih Girsom; od sinova Itamarovih Danilo; od sinova Davidovih Hatus;
8:3  Od sinova Sehanije, koji beše od sinova Farosovih, Zaharija i s njim na broj muškinja sto i pedeset;
8:4  Od sinova Fat-Moavovih Elioinaj sin Zerajin i s njim muškinja dvesta;
8:5  Od sinova Sehanijinih sin Jasilov i s njim muškinja tri stotine;
8:6  I od sinova Adinovih Eved sin Jonatanov i s njim muškinja pedeset;
8:7  I od sinova Elamovih Isaija sin Atalijin i s njim muškinja sedamdeset;
8:8  I od sinova Sevatijinih Zevadija sin Mihailov i s njim muškinja osamdeset;
8:9  Od sinova Joavovih Ovadija sin Jehilov i s njim muškinja dvesta i osamdeset;
8:10  I od sinova Selomitovih sin Josifijin i s njim muškinja sto i šezdeset;
8:11  I od sinova Vivajevih Zaharija sin Vivajev i s njim muškinja dvadeset i osam;
8:12  I od sinova Azgadovih Joanan sin Akatanov i s njim muškinja sto i deset;
8:13  I od sinova Adonikamovih poslednjih po imenu Elifelet, Jeilo i Semaja i s njima muškinja šezdeset;
8:14  I od sinova Vigvajevih Gutaj i Zavud i s njima muškinja sedamdeset.
8:15  I sabra ih kod reke koja teče u Avu, i onde stajasmo u logoru tri dana; posle pregledah narod i sveštenike ali ne nađoh onde ni jednog od sinova Levijevih.
8:16  Zato poslah Elijezera, Arila, Semaju i Elnatana i Jariva i Elnatana i Natana i Zahariju i Mesulama i glavare, i Jojariva i Elanatana učitelje,
8:17  I opravi ih k Idu poglavaru u mestu Kasifiji, i nauči ih šta će govoriti Idu i braći njegovoj Netinejima u mestu Kasifiji da bi nam doveli sluge za dom Boga našeg.
8:18  I dovedoše nam, jer dobra ruka Božija beše nad nama, čoveka razumnog između sinova Malija sina Levija sina Izrailjevog, Sereviju sa sinovima njegovim i braćom njegovom, njih osamnaest;
8:19  I Asaviju i s njim Isaiju od sinova Merarijevih, s braćom njegovom i njihovim sinovima, njih dvadeset,
8:20  I od Netineja, koje odredi David i knezovi da služe Levitima, dvesta i dvadeset Netineja, koji svi biše imenovani poimence.
8:21  Tada oglasih onde na reci Avi post, da bismo se ponizili pred Bogom svojim i izmolili u Njega srećan put sebi i deci svojoj i svemu blagu svom.
8:22  Jer me beše stid iskati od cara vojske i konjika da nas brane od neprijatelja putem, jer bijasmo rekli caru govoreći: Ruka je Boga našeg na dobro nad svima koji Ga traže, i jačina je Njegova i gnev na sve koji Ga ostavljaju.
8:23  Tako postismo i molismo Boga svog za to, i umolismo Ga.
8:24  Tada odvojih između glavara svešteničkih dvanaest, Sereviju, Asaviju i s njima desetoricu braće njihove.
8:25  I izmerih im srebro i zlato i sudove, priloge domu Boga našeg što priloži car i savetnici njegovi i knezovi njegovi i sav narod Izrailjev koji se nađe;
8:26  Izmerih im u ruke šest stotina i pedeset talanata srebra, i sudova srebrnih sto talanata i sto talanata zlata,
8:27  I dvadeset čaša zlatnih od hiljadu drama, i dva suda od bronze dobre i skupocene kao zlato.
8:28  I rekoh im: Vi ste sveti Gospodu i ovi su sudovi sveti, i ovo srebro i zlato dragovoljan je prilog Gospodu Bogu otaca vaših.
8:29  Pazite i čuvajte dokle ne izmerite pred glavarima svešteničkim i Levitima i glavarima otačkih domova Izrailjevih u Jerusalimu u kletima doma Gospodnjeg.
8:30  I tako primiše sveštenici i Leviti izmereno srebro i zlato i sudove da odnesu u Jerusalim, u dom Boga našeg.
8:31  I pođosmo od reke Ave dvanaestog dana prvog meseca da idemo u Jerusalim, i ruka Boga našeg beše nad nama i izbavi nas iz ruku neprijateljskih i zasedačkih na putu.
8:32  I dođosmo u Jerusalim i stajasmo onde tri dana.
8:33  A četvrti dan izmeri se srebro i zlato i sudovi u domu Boga našeg u ruke Merimotu, sinu Urijinom svešteniku, s kojim beše Eleazar sin Finesov, i s njima Jozavad sin Isusov i Noadija sin Venujev, Leviti.
8:34  Sve na broj i na meru, i mera bi zapisana od svega u isto vreme.
8:35  I koji biše u ropstvu pa se vratiše iz ropstva prinesoše na žrtvu paljenicu Bogu Izrailjevom dvanaest junaca za svega Izrailja, devedeset i šest ovnova, sedamdeset i sedam jaganjaca, dvanaest jaraca za greh, sve to na žrtvu paljenicu Gospodu.
8:36  I predaše zapovesti careve namesnicima carevim i knezovima s ove strane reke i oni potpomogoše narod i dom Božji.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije