Stari Zavet Knjiga Jezdrina Jezdra Glava 10

Jezdra Glava 10

El. pošta Štampa PDF

A kad se moljaše Jezdra i ispovedaše grehe plačući i ležeći pred domom Božjim, skupi se k njemu iz Izrailja veliko mnoštvo ljudi i žena i dece; i narod plakaše veoma.
10:2  Tada progovori Sehanija, sin Jehilov od sinova Elamovih i reče Jezdri: Mi smo sagrešili Bogu svom što uzesmo žene tuđinke iz naroda zemaljskih; ali još ima nadanja Izrailju za to.
10:3  Da učinimo zavet Bogu svom, da otpustimo sve žene i porod njihov po volji Gospodnjoj i onih koji se boje zapovesti Boga našeg, i po zakonu neka bude.
10:4  Ustani, jer je ovo tvoj posao; a mi ćemo biti uza te, budi slobodan i radi.
10:5  Tada usta Jezdra, i zakle glavare svešteničke i Levite i svega Izrailja da učine tako. I zakleše se.
10:6  Potom usta Jezdra ispred doma Božijeg, i otide u klet Joanana sina Elijasivovog; i ušavši ne jede hleba niti vode pi, jer tužaše radi prestupa onih koji biše u ropstvu.
10:7  Potom oglasiše po Judeji i Jerusalimu svim koji se vratiše iz ropstva, da se skupe u Jerusalim,
10:8  A ko ne bi došao za tri dana po dogovoru knezovskom i starešinskom, da se sve imanje njegovo razaspe, a sam da se odluči od zbora onih koji se vratiše iz ropstva.
10:9  Tako se skupiše svi ljudi od Jude i Venijamina u Jerusalim za tri dana, meseca devetog. I seđaše sav narod na ulici pred domom Božjim drhćući radi te stvari i od dažda.
10:10  Tada ustavši Jezdra sveštenik reče im: Vi sagrešiste što se oženiste tuđinkama, te umnožiste krivicu Izrailjevu.
10:11  Zato sada ispovedite se Gospodu Bogu otaca svojih, i učinite volju Njegovu, i odvojte se od naroda zemaljskih i žena tuđinaka.
10:12  I sav zbor odgovori i reče iza glasa: Kako nam kaza učinićemo.
10:13  Ali naroda ima mnogo i ide dažd, ne može se stajati napolju, a taj posao nije za jedan dan ni za dva, jer nas ima mnogo koji sagrešismo u tom.
10:14  Da se odrede knezovi naši iz svega zbora, pa koji su god u gradovima našim oženjeni tuđinkama neka dolaze u određeno vreme i s njima starešine svakog grada i sudije dokle ne odvratimo žestoki gnev Boga svog za tu stvar.
10:15  I određen bi na to Jonatan, sin Asailov i Jazija sin Tekujev; a Mesulam i Savetaj Leviti pomagaše im.
10:16  I učiniše tako koji se vratiše iz ropstva. I odvojiše se Jezdra sveštenik i glavari domova otačkih po domovima otaca svojih, svi poimence, i sedoše prvog dana desetog meseca da izviđaju stvar.
10:17  I do prvog dana prvog meseca svršiše sa svima onima koji se behu oženili tuđinkama.
10:18  A nađoše se između sinova svešteničkih oženjeni tuđinkama između sinova Isusa, sina Josedekovog i braće njegove: Masija i Elijezer i Jariv i Gedalija;
10:19  I dadoše ruke da će pustiti žene svoje; i koji behu zgrešili prinesoše po jednog ovna za krivicu svoju;
10:20  I od sinova Imirovih Ananije i Zevadija;
10:21  I od sinova Harimovih Masija i Ilija i Semaja i Jehilo i Ozija,
10:22  I od sinova Pashorovih Elionaj, Masija, Ismailo, Natanailo, Jozavad i Elasa,
10:23  I od Levita Jozavad i Simej i Kelaja, to je Kelita, i Petaja i Juda i Elijezer;
10:24  I od pevača Elijasiv; i od vratara Salum i Telem i Urija;
10:25  A od Izrailja, od sinova Farosovih Ramija i Jezija i Malhije i Mijamin i Eleazar i Malhija i Venaja;
10:26  I od sinova Elamovih: Matanija, Zaharija i Jehilo i Avdija i Jeremot i Ilija;
10:27  I od sinova Zatovih Elioinaj, Elijasiv, Matanija i Jerimot i Zavad i Aziza;
10:28  I od sinova Vivajevih Joanan, Ananija, Zavaj, Atlaj,
10:29  I od sinova Vanijevih Mesulam, Maluh i Adaja, Jasuv i Seal i Ramot;
10:30  I od sinova Fat-Moavovih Avna i Helal, Venaja, Masija, Matanija, Veseleilo i Vinuj i Manasija;
10:31  I od sinova Harimovih Elijezer, Jesija, Malhija, Semaja, Simeon,
10:32  Venijamin, Maluh, Semarija;
10:33  Od sinova Asumovih Matenaj, Matata, Zavad, Elifelet, Jeremaj, Manasija, Simej;
10:34  Od sinova Vanijevih Madaja, Amram i Uilo.
10:35  Venaja, Vedeja, Heluj,
10:36  Vanija, Merimot, Elijasiv,
10:37  Matnija, Matenaj i Jasav,
10:38  I Vanije, Vinuj, Simej,
10:39  I Selemija i Natan i Adaja,
10:40  Mahnadevaj, Sasaj, Saraj,
10:41  Azareilo i Selemija, Semarija,
10:42  Salum, Amarija, Josif;
10:43  Od sinova Nevovih: Jesilo, Matanija, Zavad, Zevina, Jadav, Joilo i Venaja.
10:44  Svi se ovi behu oženili tuđinkama i neke između njih behu i decu izrodile.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije