1 Moj. Glava 04

El. pošta Štampa PDF

Iza toga Adam pozna Jevu ženu svoju, a ona zatrudni i rodi Kajina, i reče: Dobih čoveka od Gospoda.
4:2  I rodi opet brata njegovog Avelja. I Avelj posta pastir a Kajin ratar.
4:3  A posle nekog vremena dogodi se, te Kajin prinese Gospodu prinos od roda zemaljskog;
4:4  A i Avelj prinese od prvina stada svog i od njihove pretiline. I Gospod pogleda na Avelja i na njegov prinos,
4:5  A na Kajina i na njegov prinos ne pogleda. Zato se Kajin rasrdi veoma, i lice mu se promeni.
4:6  Tada reče Gospod Kajinu: Što se srdiš? Što li ti se lice promeni?
4:7  Nećeš li biti mio, kad dobro činiš? A kad ne činiš dobro, greh je na vratima. A volja je njegova pod tvojom vlašću, i ti si mu stariji.
4:8  Posle govoraše Kajin s Aveljem bratom svojim. Ali kad behu u polju, skoči Kajin na Avelja brata svog, i ubi ga.
4:9  Tada reče Gospod Kajinu: Gde ti je brat Avelj? A on odgovori: Ne znam; zar sam ja čuvar brata svog?
4:10  A Bog reče: Šta učini! Glas krvi brata tvog viče sa zemlje k meni.
4:11  I sada, da si proklet na zemlji, koja je otvorila usta svoja da primi krv brata tvog iz ruke tvoje.
4:12  Kad zemlju uzradiš, neće ti više davati blaga svog. Bićeš potukač i begunac na zemlji.
4:13  A Kajin reče Gospodu: Krivica je moja velika da mi se ne može oprostiti.
4:14  Evo me teraš danas iz ove zemlje da se krijem ispred Tebe, i da se skitam i potucam po zemlji, pa će me ubiti ko me udesi.
4:15  A Gospod mu reče: Zato ko ubije Kajina, sedam će se puta to pokajati. I načini Gospod znak na Kajinu da ga ne ubije ko ga udesi.
4:16  I otide Kajin ispred Gospoda, i naseli se u zemlji naidskoj na istoku prema Edemu.
4:17  I pozna Kajin ženu svoju, a ona zatrudni i rodi Enoha. I sazida grad i prozva ga po imenu sina svog Enoh.
4:18  A Enohu rodi se Gaidad; a Gaidad rodi Maleleila: a Maleleilo rodi Matusala; a Matusal rodi Lameha.
4:19  I uze Lameh dve žene: jednoj beše ime Ada a drugoj Sela.
4:20  I Ada rodi Jovila; od njega se narodiše koji žive pod šatorima i stoku pasu.
4:21  A bratu njegovom beše ime Juval; od njega se narodiše gudači i svirači.
4:22  A i Sela rodi Tovela, koji beše vešt kovati svašta od bronze i od gvožđa; a sestra Tovelu beše Noema.
4:23  I reče Lameh svojim ženama, Adi i Seli: Čujte glas moj, žene Lamehove, poslušajte reči moje: ubiću čoveka za ranu svoju i mladića za masnicu svoju.
4:24  Kad će se Kajin osvetiti sedam puta, Lameh će sedamdeset i sedam puta.
4:25  A Adam opet pozna ženu svoju, i ona rodi sina, i nade mu ime Sit, jer mi, reče, Bog dade drugog sina za Avelja, kog ubi Kajin.
4:26  I Situ se rodi sin, kome nadede ime Enos. Tada se poče prizivati ime Gospodnje.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije