1 Moj. Glava 09

El. pošta Štampa PDF

I Bog blagoslovi Noja i sinove njegove, i reče im; rađajte se i množite se i napunite zemlju;
9:2  I sve zveri zemaljske i sve ptice nebeske i sve što ide po zemlji i sve ribe morske neka vas se boje i straše; sve je predano u vaše ruke.
9:3  Šta se god miče i živi, neka vam bude za jelo, sve vam to dadoh kao zelenu travu.
9:4  Ali ne jedite mesa s dušom njegovom, a to mu je krv.
9:5  Jer ću i vašu krv, duše vaše, iskati; od svake ću je zveri iskati; iz ruke samog čoveka, iz ruke svakog brata njegovog iskaću dušu čovečiju.
9:6  Ko prolije krv čovečiju, njegovu će krv proliti čovek; jer je Bog po svom obličju stvorio čoveka.
9:7  Rađajte se dakle i množite se; narodite se veoma na zemlji i namnožite se na njoj.
9:8  I reče Bog Noju i sinovima njegovim s njim, govoreći:
9:9  A ja evo postavljam zavet svoj s vama i s vašim semenom nakon vas,
9:10  I sa svim životinjama, što su s vama od ptica, od stoke i od svih zveri zemaljskih što su s vama, sa svačim što je izašlo iz kovčega, i sa svim zverima zemaljskim.
9:11  Postavljam zavet svoj s vama, te odsele neće nijedno telo poginuti od potopa, niti će više biti potopa da zatre zemlju.
9:12  I reče Bog: Evo znak zaveta koji postavljam između sebe i vas i svake žive tvari, koja je s vama do veka:
9:13  Metnuo sam dugu svoju u oblake, da bude znak zaveta između mene i zemlje.
9:14  Pa kad oblake navučem na zemlju, videće se duga u oblacima,
9:15  I opomenuću se zaveta svog koji je između mene i vas i svake duše žive u svakom telu, i neće više biti od vode potopa da zatre svako telo.
9:16  Duga će biti u oblacima, pa ću je pogledati, i opomenuću se večnog zaveta između Boga i svake duše žive u svakom telu koje je na zemlji.
9:17  I reče Bog Noju: To je znak zaveta koji sam učinio između sebe i svakog tela na zemlji.
9:18  A behu sinovi Nojevi koji izađoše iz kovčega: Sim i Ham i Jafet; a Ham je otac Hanancima.
9:19  To su tri sina Nojeva, i od njih se naseli sva zemlja.
9:20  A Noje poče raditi zemlju, i posadi vinograd.
9:21  I napiv se vina opi se, i otkri se nasred šatora svog.
9:22  A Ham, otac Hanancima, vide golotinju oca svog, i kaza obojici braće svoje na polju.
9:23  A Sim i Jafet uzeše haljinu, i ogrnuše je obojica na ramena svoja, i idući natraške pokriše njom golotinju oca svog, licem natrag okrenuvši se da ne vide golotinje oca svog.
9:24  A kad se Noje probudi od vina, dozna šta mu je učinio mlađi sin,
9:25  I reče: Proklet da je Hanan, i da bude sluga slugama braće svoje!
9:26  I još reče: Blagosloven da je Gospod Bog Simov, i Hanan da mu bude sluga!
9:27  Bog da raširi Jafeta da živi u šatorima Simovim, a Hanan da im bude sluga!
9:28  I požive Noje posle potopa trista pedeset godina.
9:29  A svega požive Noje devet stotina pedeset godina; i umre.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije