Stari Zavet Priče Solomunove Priče Glava 16

Priče Glava 16

El. pošta Štampa PDF

Čovek sprema srce, ali je od Gospoda šta će jezik govoriti.
16:2  Čoveku se svi putevi njegovi čine čisti, ali Gospod ispituje duhove.
16:3  Ostavi na Gospoda dela svoja, i biće tvrde namere tvoje.
16:4  Gospod je stvorio sve sam za se, i bezbožnika za zli dan.
16:5  Mrzak je Gospodu ko je god ponositog srca, i neće ostati bez kara ako će i druge uzeti u pomoć.
16:6  Milošću i istinom očišća se bezakonje, i strahom Gospodnjim uklanja se čovek oda zla.
16:7  Kad su čiji putevi mili Gospodu, miri s njim i neprijatelje njegove.
16:8  Bolje je malo s pravdom nego mnogo dohodaka s nepravdom.
16:9  Srce čovečije izmišlja sebi put, ali Gospod upravlja korake njegove.
16:10  Proroštvo je na usnama carevim, u sudu neće pogrešiti usta njegova.
16:11  Merila i potezi pravi od Gospoda su, i sve kamenje u tobocu njegovo je delo.
16:12  Gadno je carevima činiti nepravdu, jer se pravdom utvrđuje presto.
16:13  Mile su carevima usne pravedne, i oni ljube onog koji govori pravo.
16:14  Gnev je carev glasnik, ali mudar čovek ublažiće ga.
16:15  U veselu je licu carevom život, i ljubav je njegova kao oblak s poznim daždem.
16:16  Koliko je bolje teći mudrost nego zlato! I teći razum koliko je lepše nego srebro!
16:17  Put je pravednih uklanjanje oda zla; čuva dušu svoju ko pazi na put svoj.
16:18  Oholost dolazi pred pogibao, i ponosit duh pred propast.
16:19  Bolje je biti poniznog duha s krotkima nego deliti plen s oholima.
16:20  Ko pazi na reč, nalazi dobro, i ko se uzda u Gospoda, blago njemu.
16:21  Ko je mudrog srca, zove se razuman, a slast na usnama umnožava nauku.
16:22  Izvor je životu razum onima koji ga imaju, a nauka bezumnih bezumlje je.
16:23  Srce mudroga razumno upravlja ustima njegovim, i dodaje nauku usnama njegovim.
16:24  Ljubazne su reči saće meda, slast duši i zdravlje kostima.
16:25  Neki se put čini čoveku prav, a kraj mu je put k smrti.
16:26  Ko se trudi sebi se trudi, jer ga nagone usta njegova.
16:27  Čovek nevaljao kopa zlo, i na usnama mu je kao oganj koji pali.
16:28  Opak čovek zameće svađu, i opadač rastavlja glavne prijatelje.
16:29  Nasilnik mami druga svog i zavodi ga na put koji nije dobar;
16:30  Namiguje očima, kad misli naopako; kad miče usnama, čini zlo.
16:31  Seda je kosa slavna kruna, nalazi se na putu pravednom.
16:32  Bolji je spor na gnev nego junak, i gospodar od svog srca bolji je nego onaj koji uzme grad.
16:33  Ždreb se baca u krilo, ali je od Gospoda sve što izlazi.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije