1 Moj. Glava 10

El. pošta Štampa PDF

A ovo su plemena sinova Nojevih, Sima, Hama i Jafeta, kojima se rodiše sinovi posle potopa.
10:2  Sinovi Jafetovi: Gomer i Magog i Madaj i Javan i Tovel i Meseh i Tiras.
10:3  A sinovi Gomerovi: Ashenas i Rifat i Togarma.
10:4  A sinovi Javanovi: Elisa i Tarsis, Kitim i Dodanim.
10:5  Od njih se razdeliše ostrva narodna na zemljama svojim, svako po jeziku svom i po porodicama svojim, u narodima svojim.
10:6  A sinovi Hamovi: Hus i Mesrain, Fud i Hanan.
10:7  A sinovi Husovi: Sava i Avila i Savata i Regma i Savataka. A sinovi Regmini: Sava i Dedan.
10:8  Hus rodi i Nevroda; a on prvi bi silan na zemlji;
10:9  Beše dobar lovac pred Gospodom; zato se kaže: Dobar lovac pred Gospodom kao Nevrod.
10:10  A početak carstvu njegovom beše Vavilon i Oreh i Arhad i Halani u zemlji Senaru.
10:11  Iz te zemlje izađe Asur, i sazida Nineviju i Rovot grad i Halah,
10:12  I Dasem između Ninevije i Halaha; to je grad velik.
10:13  A Mesrain rodi Ludeje i Enemeje i Laveje i Neftaleje,
10:14  I Patroseje i Hasmeje, odakle izađoše Filisteji i Gaftoreji.
10:15  A Hanan rodi Sidona, prvenca svog, i Heta,
10:16  I Jevuseja i Amoreja i Gergeseja,
10:17  I Eveja i Arukeja i Aseneja,
10:18  I Arvadeja i Samareja i Amateja. A posle se rasejaše plemena hananejska.
10:19  I behu međe hananejske od Sidona idući na Gerar pa do Gaze, i idući na Sodom i Gomor i Adamu i Sevojim pa do Dasa.
10:20  To su sinovi Hamovi po porodicama svojim i po jezicima svojim, u zemljama svojim i u narodima svojim.
10:21  I Simu rodiše se sinovi, najstarijem bratu Jafetovom, ocu svih sinova Everovih.
10:22  Sinovi Simovi behu: Elam i Asur i Arfaksad i Lud i Aram.
10:23  A sinovi Aramovi: Uz i Ul i Gater i Mas.
10:24  A Arfaksad rodi Salu, a Sala rodi Evera.
10:25  A Everu se rodiše dva sina: jednom beše ime Falek, jer se u njegovo vreme razdeli zemlja, a bratu njegovom ime Jektan.
10:26  A Jektan rodi Elmodada i Saleta i Sarmota i Jaraha,
10:27  I Odora i Evila i Deklu,
10:28  I Evala i Avimaila i Savu,
10:29  I Ufira i Evilu i Jovava; ti svi behu sinovi Jektanovi.
10:30  I življahu od Mase, kako se ide na Safir do gora istočnih.
10:31  To su sinovi Simovi po porodicama svojim i po jezicima svojim, u zemljama svojim i u narodima svojim.
10:32  To su porodice sinova Nojevih po plemenima svojim, u narodima svojim; i od njih se razdeliše narodi po zemlji posle potopa.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije