1 Moj. Glava 11

El. pošta Štampa PDF

A beše na celoj zemlji jedan jezik i jednake reči.
11:2  A kad otidoše od istoka, nađoše ravnicu u zemlji senarskoj, i naseliše se onde.
11:3  Pa rekoše među sobom: Hajde da pravimo ploče i da ih u vatri pečemo. I behu im opeke mesto kamena i smola zemljana mesto kreča.
11:4  Posle rekoše: Hajde da sazidamo grad i kulu, kojoj će vrh biti do neba, da stečemo sebi ime, da se ne bismo rasejali po zemlji.
11:5  A Gospod siđe da vidi grad i kulu, što zidahu sinovi čovečiji.
11:6  I reče Gospod: Gle, narod jedan, i jedan jezik u svih, i to počeše raditi, i neće im smetati ništa da ne urade šta su naumili.
11:7  Hajde da siđemo, i da im pometemo jezik, da ne razumeju jedan drugog šta govore.
11:8  Tako ih Gospod rasu odande po svoj zemlji, te ne sazidaše grada.
11:9  Zato se prozva Vavilon, jer onde pomete Gospod jezik cele zemlje, i odande ih rasu Gospod po svoj zemlji.
11:10  Ovo je pleme Simovo: beše Simu sto godina, kad rodi Arfaksada, druge godine posle potopa.
11:11  A rodiv Arfaksada požive Sim pet stotina godina, rađajući sinove i kćeri.
11:12  A Arfaksad požive trideset i pet godina, i rodi Salu;
11:13  A rodiv Salu požive Arfaksad četiri stotine i tri godine, rađajući sinove i kćeri.
11:14  A Sala požive trideset godina, i rodi Evera;
11:15  A rodiv Evera požive Sala četiri stotine i tri godine, rađajući sinove i kćeri.
11:16  A Ever požive trideset i četiri godine, i rodi Faleka;
11:17  A rodiv Faleka požive Ever četiri stotine i trideset godina, rađajući sinove i kćeri.
11:18  A Falek požive trideset godina, i rodi Ragava;
11:19  A rodiv Ragava požive Falek dvesta i devet godina, rađajući sinove i kćeri.
11:20  A Ragav požive trideset i dve godine, i rodi Seruha;
11:21  A rodiv Seruha požive Ragav dvesta i sedam godina, rađajući sinove i kćeri.
11:22  A Seruh požive trideset godina, i rodi Nahora;
11:23  A rodiv Nahora požive Seruh dvesta godina, rađajući sinove i kćeri.
11:24  A Nahor požive dvadeset i devet godina, i rodi Taru;
11:25  A rodiv Taru požive Nahor sto i devetnaest godina, rađajući sinove i kćeri.
11:26  A Tara požive sedamdeset godina, i rodi Avrama, Nahora i Arana.
11:27  A ovo je pleme Tarino: Tara rodi Avrama, Nahora i Arana; a Aran rodi Lota.
11:28  I umre Aran pre Tare oca svog na postojbini svojoj, u Uru haldejskom.
11:29  I oženi se Avram i Nahor, i ženi Avramovoj beše ime Sara a ženi Nahorovoj ime Melha, kći Arama oca Melhe i Jeshe.
11:30  A Sara beše nerotkinja, i ne imaše poroda.
11:31  I uze Tara sina svog Avrama i Lota sina Aronovog, unuka svog, i Saru snahu svoju, ženu Avrama sina svog; i pođoše zajedno iz Ura haldejskog da idu u zemlju hanansku, i dođoše do Harana, i onde se nastaniše.
11:32  I požive Tara svega dvesta i pet godina; i umre Tara u Haranu.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije