1 Moj. Glava 17

El. pošta Štampa PDF

A kad Avramu bi devedeset i devet godina, javi mu se Gospod i reče mu: Ja sam Bog Svemogući, po mojoj volji živi, i budi pošten.
17:2  I učiniću zavet između sebe i tebe, i vrlo ću te umnožiti.
17:3  A Avram pade ničice. I Gospod mu još govori i reče:
17:4  Od mene evo zavet moj s tobom da ćeš biti otac mnogim narodima.
17:5  Zato se više nećeš zvati Avram nego će ti ime biti Avraam, jer sam te učinio ocem mnogih naroda;
17:6  Daću ti porodicu vrlo veliku, i načiniću od tebe narode mnoge, i carevi će izaći od tebe.
17:7  A postavljam zavet svoj između sebe i tebe i semena tvog nakon tebe od kolena do kolena, da je zavet večan, da sam Bog tebi i semenu tvom nakon tebe;
17:8  I daću tebi i semenu tvom nakon tebe zemlju u kojoj si došljak, svu zemlju hanansku u državu večnu, i biću im Bog.
17:9  I reče Bog Avramu: Ti pak drži zavet moj, ti i seme tvoje nakon tebe od kolena do kolena.
17:10  A ovo je zavet moj između mene i vas i semena tvog nakon tebe koji ćete držati: da se obrezuju između vas sve muškinje.
17:11  A obrezivaćete okrajak tela svog, da bude znak zaveta između mene i vas.
17:12  Svako muško dete kad mu bude osam dana da se obrezuje od kolena do kolena, rodilo se u kući ili bilo kupljeno za novce od kojih god stranaca, koje ne bude od semena tvog.
17:13  Da se obrezuje koje se rodi u kući tvojoj i koje se kupi za novce tvoje; tako će biti zavet moj na telu vašem zavet večan.
17:14  A neobrezano muško, kome se ne obreže okrajak tela njegovog, da se istrebi iz naroda svog, jer pokvari zavet moj.
17:15  I još reče Bog Avramu: A Saru ženu svoju ne zovi je više Sara nego neka joj bude ime Saara.
17:16  I ja ću je blagosloviti, i daću ti sina od nje; blagosloviću je, i biće mati mnogim narodima, i carevi narodima izaći će od nje.
17:17  Tada pade Avram ničice i nasmeja se govoreći u srcu svom: Eda će se čoveku od sto godina roditi sin? I Sari? Eda će žena od devedeset godina roditi?
17:18  I Avram reče Bogu: Neka živ bude Ismailo pred Tobom!
17:19  I reče Bog: Zaista Sara žena tvoja rodiće ti sina, i nadećeš mu ime Isak; i postaviću zavet svoj s njim da bude zavet večan semenu njegovom nakon njega.
17:20  A i za Ismaila uslišio sam te; evo blagoslovio sam ga, i daću mu porodicu veliku, i umnožiću ga veoma; i rodiće dvanaest knezova, i načiniću od njega velik narod.
17:21  A zavet svoj učiniću s Isakom kad ti ga rodi Sara, do godine u ovo doba.
17:22  I Bog izgovorivši otide od Avrama gore.
17:23  I Avram uze Ismaila sina svog i sve koji se rodiše u domu njegovom i koje god beše kupio za svoje novce, sve muškinje od domaćih svojih; i obreza okrajak tela njihovog u isti dan, kao što mu kaza Bog.
17:24  A beše Avramu devedeset i devet godina kad obreza okrajak tela svog.
17:25  A Ismailu sinu njegovom beše trinaest godina kad mu se obreza okrajak tela njegovog.
17:26  U jedan dan obreza se Avram i sin mu Ismailo,
17:27  I svi domašnji njegovi, rođeni u kući i kupljeni za novce od stranaca, biše obrezani s njim.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije