Jez. Glava 10

El. pošta Štampa PDF

Potom videh, i gle, na nebu koje beše nad glavama heruvimima pokaza se nad njima kao kamen safir na oči kao presto.
10:2  I progovori čoveku obučenom u platno, i reče: Uđi među točkove pod heruvimima, i uzmi pune pregršti žeravice između heruvima i razaspi na grad. I uđe na moje oči.
10:3  A heruvimi stajahu s desne strane doma kad uđe čovek, i oblak napuni unutrašnji trem.
10:4  I slava Gospodnja podiže se s heruvima na prag od doma, i napuni se dom oblaka, a trem se napuni svetlosti slave Gospodnje.
10:5  I lupa krila u heruvima čujaše se do spoljašnjeg trema kao glas Boga Svemogućeg kad govori.
10:6  I kad zapovedi čoveku obučenom u platno govoreći: Uzmi ognja između točkova između heruvima; on uđe i stade kod točkova.
10:7  I jedan heruvim pruži ruku svoju između heruvima k ognju koji beše među heruvimima, i uze i metnu u pregršti obučenom u platno i on primi i iziđe.
10:8  A viđaše se u heruvima kao ruka čovečija pod krilima.
10:9  I videh, i gle, četiri točka kod heruvima, po jedan točak kod jednog heruvima, i točkovi behu na oči kao kamen hrisolit.
10:10  I na oči behu sva četiri točka jednaka, i kao da je točak u točku.
10:11  Kad iđahu, iđahu sva četiri, svaki na svoju stranu, i idući ne skretahu, nego kuda gledaše glava onamo iđahu i idući ne skretahu.
10:12  A sve im telo i leđa i ruke i krila i točkovi, sva četiri točka njihova, behu puna očiju svuda unaokolo.
10:13  A točkovi se zvahu kako čuh: kola.
10:14  A četiri lica imaše svaka životinja: jedno lice heruvimsko, drugo lice čovečije i treće lice lavovo i četvrto lice orlovo.
10:15  I podigoše se heruvimi u vis; to behu iste životinje koje videh na reci Hevaru.
10:16  A kad iđahu heruvimi, iđahu i točkovi uz njih, i kad heruvimi mahahu krilima svojim da se podignu od zemlje, točkovi se ne odmicahu od njih.
10:17  Kad se oni ustavljahu, ustavljahu se i točkovi; a kad se oni podizahu, podizahu se i točkovi; jer beše duh životinjski u njima.
10:18  I slava Gospodnja otide iznad praga od doma, i stade nad heruvime.
10:19  I heruvimi mahnuvši krilima podigoše se od zemlje preda mnom polazeći, i točkovi prema njima; i stadoše na istočnim vratima doma Gospodnjeg, i slava Boga Izrailjevog beše ozgo nad njima.
10:20  To behu iste životinje koje videh pod Bogom Izrailjevim na reci Hevaru, i poznah da su heruvimi.
10:21  Svaka imaše četiri lica i četiri krila, i kao ruka čovečija beše im pod krilima.
10:22  I lica im behu ista koja videh na reci Hevaru; obličja behu ista, isti behu; svaki iđaše pravo na prema se.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije