Joilo Glava 03

El. pošta Štampa PDF

Jer, gle, u one dane i u ono vreme, kad vratim roblje Judino i jerusalimsko,
3:2  Sabraću sve narode, i svešću ih u dolinu Josafatovu, i onde ću se suditi s njima za svoj narod i za nasledstvo svoje Izrailja, kog rasejaše među narode i razdeliše zemlju moju;
3:3  I za moj narod bacaše žreb, i davaše dete za kurvu, i prodavaše devojku za vino, te piše.
3:4  I šta hoćete vi sa mnom, Tire i Sidone, i svi krajevi palestinski? Hoćete li da mi platite? I hoćete li da mi vratite? Odmah ću vam bez oklevanja platiti platu vašu na vašu glavu.
3:5  Jer uzeste srebro moje i zlato moje, i najlepše zaklade moje unesoste u svoje crkve.
3:6  I sinove Judine i sinove jerusalimske prodadoste sinovima grčkim da biste ih oterali daleko od međe njihove.
3:7  Evo, ja ću ih dignuti s mesta kuda ih prodadoste, i platiću vam platu vašu na vašu glavu.
3:8  I prodaću vaše sinove i vaše kćeri u ruke sinovima Judinim, i oni će ih prodati Savejcima u narod daleki, jer Gospod reče.
3:9  Objavite ovo po narodima, oglasite rat, podignite junake neka dođu i idu svi vojnici.
3:10  Raskujte raonike svoje na mačeve, i srpove svoje na koplja; ko je slab, neka reče: Junak sam.
3:11  Skupite se i hodite, svi narodi unaokolo, i saberite se! Tamo svedi, Gospode, junake svoje.
3:12  Neka se podignu i dođu narodi u dolinu Josafatovu; jer ću onde sesti da sudim svim narodima unaokolo.
3:13  Zamahnite srpom, jer je žetva uzrela; hodite, siđite, jer je tesak pun, kace se prelivaju; jer je zloća njihova velika.
3:14  Gomile, gomile u dolini sudskoj; jer je dan Gospodnji blizu u dolini sudskoj.
3:15  Sunce će i mesec pomrknuti, i zvezde će ustegnuti svoju svetlost.
3:16  I Gospod će riknuti sa Siona, i iz Jerusalima će pustiti glas svoj, i zatrešće se nebo i zemlja; ali će Gospod biti utočište svom narodu i krepost sinovima Izrailjevim.
3:17  I poznaćete da sam ja Gospod Bog vaš, koji nastavam u Sionu, u svetoj gori svojoj; i Jerusalim će biti svet, i tuđinci neće više ići po njemu.
3:18  I tada će gore kapati slatkim vinom, i humovi će se topiti od mleka, i svim potocima Judinim teći će voda, i izaći će izvor iz doma Gospodnjeg i natopiće dolinu Sitim.
3:19  Misir će opusteti, i edomska će biti pusta pustinja za nasilje učinjeno sinovima Judinim, jer proliše krv pravu u zemlji njihovoj.
3:20  A Juda će stajati doveka i Jerusalim od kolena do kolena.
3:21  I očistiću krv njihovu, koje ne očistih; i Gospod će nastavati u Sionu.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije