Mihej Glava 06

El. pošta Štampa PDF

Slušajte šta govori Gospod: Ustani, sudi se s gorama, i neka čuju humovi glas tvoj.
6:2  Slušajte, gore i tvrdi temelji zemaljski, parbu Gospodnju, jer Gospod ima parbu s narodom svojim, i s Izrailjem se sudi.
6:3  Narode moj, šta sam ti učinio? I čim sam ti dosadio? Odgovori mi.
6:4  Jer te izvedoh iz zemlje misirske i iskupih iz kuće ropske i poslah pred tobom Mojsija, Arona i Mariju.
6:5  Narode moj, opomeni se šta naumi Valak car moavski i šta mu odgovori Valam, sin Veorov, od Sitima do Galgala šta bi, da poznaš pravdu Gospodnju.
6:6  Sa čim ću doći pred Gospoda da se poklonim Bogu Višnjem? Hoću li doći preda Nj sa žrtvama paljenicama? S teocima od godine?
6:7  Hoće li Gospodu biti mile hiljade ovnova? Desetine hiljada potoka ulja? Hoću li dati prvenca svog za prestup svoj? Plod utrobe svoje za greh duše svoje?
6:8  Pokazao ti je, čoveče, šta je dobro; i šta Gospod ište od tebe osim da činiš šta je pravo i da ljubiš milost i da hodiš smerno s Bogom svojim?
6:9  Glas Gospodnji viče gradu, i ko je mudar vidi ime tvoje; slušajte prut i Onog koji ga je odredio.
6:10  Nije li jošte u kući bezbožnikovoj blago nepravo? I efa krnja, gadna?
6:11  Hoće li mi biti čist u koga su merila lažna i u tobocu prevarno kamenje?
6:12  Jer su bogatuni njegovi puni nepravde, i stanovnici govore laž, i u ustima im je jezik prevaran.
6:13  Zato ću te i ja biti da oboliš, pustošiću te za grehe tvoje.
6:14  Ti ćeš jesti, ali se nećeš nasititi, i padanje tvoje biće usred tebe; i sklanjaćeš, ali nećeš izbaviti, i što izbaviš predaću maču.
6:15  Ti ćeš sejati, ali nećeš žeti; ti ćeš cediti masline, ali se nećeš namazati uljem, i mast, ali nećeš piti vina.
6:16  Jer se drže uredbe Amrijeve i sva dela doma Ahavovog, i hodite po savetima njihovim, da te predam u pogibao, i stanovnike njegove u podsmeh, i nosićete sramotu naroda mog.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije