Mat. Glava 01

El. pošta Štampa PDF

Pleme Isusa Hrista, sina Davida Avramovog sina.
1:2  Avraam rodi Isaka. A Isak rodi Jakova. A Jakov rodi Judu i braću njegovu.
1:3  A Juda rodi Faresa i Zaru s Tamarom. A Fares rodi Esroma. A Esrom rodi Arama.
1:4  A Aram rodi Aminadava. A Aminadav rodi Naasona. A Naason rodi Salmona.
1:5  A Salmon rodi Vooza s Rahavom. A Vooz rodi Ovida s Rutom. A Ovid rodi Jeseja.
1:6  A Jesej rodi Davida cara. A David car rodi Solomuna s Urijinicom.
1:7  A Solomun rodi Rovoama. A Rovoam rodi Aviju. A Avija rodi Asu.
1:8  A Asa rodi Josafata. A Josafat rodi Jorama. A Joram rodi Oziju.
1:9  A Ozija rodi Joatama. A Joatam rodi Ahaza. A Ahaz rodi Ezekiju.
1:10  A Ezekija rodi Manasiju, a Manasija rodi Amona. A Amon rodi Josiju.
1:11  A Josija rodi Jehoniju i braću njegovu, u seobi vavilonskoj.
1:12  A po seobi vavilonskoj, Jehonija rodi Salatiila. A Salatiilo rodi Zorovavela.
1:13  A Zorovavel rodi Aviuda. A Aviud rodi Elijakima. A Elijakim rodi Azora.
1:14  A Azor rodi Sadoka. A Sadok rodi Ahima. A Ahim rodi Eliuda.
1:15  A Eliud rodi Eleazara, a Eleazar rodi Matana. A Matan rodi Jakova.
1:16  A Jakov rodi Josifa, muža Marije, koja rodi Isusa prozvanog Hrista.
1:17  Svega dakle kolena od Avrama do Davida, kolena četrnaest, a od Davida do seobe vavilonske, kolena četrnaest, a od seobe vavilonske do Hrista, kolena četrnaest.
1:18  A rođenje Isusa Hrista bilo je ovako: kad je Marija, mati Njegova, bila isprošena za Josifa, a još dok se nisu bili sastali, nađe se da je ona trudna od Duha Svetog.
1:19  A Josif muž njen, budući pobožan i ne htevši je javno sramotiti, namisli je tajno pustiti.
1:20  No kad on tako pomisli, a to mu se javi u snu anđeo Gospodnji govoreći: Josife, sine Davidov! Ne boj se uzeti Marije žene svoje; jer ono što se u njoj začelo od Duha je Svetog.
1:21  Pa će roditi Sina, i nadeni Mu ime Isus; jer će On izbaviti svoj narod od greha njihovih.
1:22  A ovo je sve bilo da se izvrši šta je Gospod kazao preko proroka koji govori:
1:23  Eto, devojka će zatrudneti, i rodiće Sina, i nadenuće Mu ime Emanuilo, koje će reći: S nama Bog.
1:24  Kad se Josif probudi od sna, učini kako mu je zapovedio anđeo Gospodnji, i uzme ženu svoju.
1:25  I ne znaše za nju dok ne rodi Sina svog prvenca, i nadede Mu ime Isus.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije