Mat. Glava 06

El. pošta Štampa PDF

Pazite da pravdu svoju ne činite pred ljudima da vas oni vide; inače plate nemate od Oca svog koji je na nebesima.
6:2  Kad dakle daješ milostinju, ne trubi pred sobom, kao što čine licemeri po zbornicama i po ulicama da ih hvale ljudi. Zaista vam kažem: primili su platu svoju.
6:3  A ti kad činiš milostinju, da ne zna levica tvoja šta čini desnica tvoja.
6:4  Tako da bude milostinja tvoja tajna; i Otac tvoj koji vidi tajno, platiće tebi javno.
6:5  I kad se moliš Bogu, ne budi kao licemeri, koji rado po zbornicama i na raskršću po ulicama stoje i mole se da ih vide ljudi. Zaista vam kažem da su primili platu svoju.
6:6  A ti kad se moliš, uđi u klet svoju, i zatvorivši vrata svoja, pomoli se Ocu svom koji je u tajnosti; i Otac tvoj koji vidi tajno, platiće tebi javno.
6:7  A kad se molite, ne govorite mnogo ko neznabošci; jer oni misle da će za mnoge reči svoje biti uslišeni.
6:8  Vi dakle ne budite kao oni; jer zna Otac vaš šta vam treba pre molitve vaše;
6:9  Ovako dakle molite se vi: Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje;
6:10  Da dođe carstvo Tvoje; da bude volja Tvoja i na zemlji kao na nebu;
6:11  Hleb naš potrebni daj nam danas;
6:12  I oprosti nam dugove naše kao i mi što opraštamo dužnicima svojim;
6:13  I ne navedi nas u napast; no izbavi nas oda zla. Jer je Tvoje carstvo, i sila, i slava va vek. Amin.
6:14  Jer ako opraštate ljudima grehe njihove, oprostiće i vama Otac vaš nebeski.
6:15  Ako li ne opraštate ljudima grehe njihove, ni Otac vaš neće oprostiti vama grehe vaše.
6:16  A kad postite, ne budite žalosni kao licemeri; jer oni načine bleda lica svoja da ih vide ljudi gde poste. Zaista vam kažem da su primili platu svoju.
6:17  A ti kad postiš, namaži glavu svoju, i lice svoje umij,
6:18  Da te ne vide ljudi gde postiš, nego Otac tvoj koji je u tajnosti; i Otac tvoj koji vidi tajno, platiće tebi javno.
6:19  Ne sabirajte sebi blago na zemlji, gde moljac i rđa kvari, i gde lupeži potkopavaju i kradu;
6:20  Nego sabirajte sebi blago na nebu, gde ni moljac ni rđa ne kvari, i gde lupeži ne potkopavaju i ne kradu.
6:21  Jer gde je vaše blago, onde će biti i srce vaše.
6:22  Sveća je telu oko. Ako dakle bude oko tvoje zdravo, sve će telo tvoje svetlo biti.
6:23  Ako li oko tvoje kvarno bude, sve će telo tvoje tamno biti. Ako je dakle videlo što je u tebi tama, a kamoli tama?
6:24  Niko ne može dva gospodara služiti: jer ili će na jednog mrzeti, a drugog ljubiti; ili jednom voleti, a za drugog ne mariti. Ne možete Bogu služiti i mamoni.
6:25  Zato vam kažem: ne brinite se za život svoj, šta ćete jesti, ili šta ćete piti; ni za telo svoje, u šta ćete se obući. Nije li život pretežniji od hrane, i telo od odela?
6:26  Pogledajte na ptice nebeske kako ne seju, niti žnju, ni sabiraju u žitnice; pa Otac vaš nebeski hrani ih. Niste li vi mnogo pretežniji od njih?
6:27  A ko od vas brinući se može primaknuti rastu svom lakat jedan?
6:28  I za odelo što se brinete? Pogledajte na ljiljane u polju kako rastu; ne trude se niti predu.
6:29  Ali ja vam kažem da ni Solomun u svoj svojoj slavi ne obuče se kao jedan od njih.
6:30  A kad travu u polju, koja danas jeste, a sutra se u peć baca, Bog tako odeva, a kamoli vas, maloverni?
6:31  Ne brinite se dakle govoreći: Šta ćemo jesti, ili, šta ćemo piti, ili, čim ćemo se odenuti?
6:32  Jer sve ovo neznabošci ištu; a zna i Otac vaš nebeski da vama treba sve ovo.
6:33  Nego ištite najpre carstva Božjeg, i pravde Njegove, i ovo će vam se sve dodati.
6:34  Ne brinite se dakle za sutra; jer sutra brinuće se za se. Dosta je svakom danu zla svog.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije