Mat. Glava 07

El. pošta Štampa PDF

Ne sudite da vam se ne sudi;
7:2  Jer kakvim sudom sudite, onakvim će vam suditi; i kakvom merom merite, onakvom će vam se meriti.
7:3  A zašto vidiš trun u oku brata svog, a brvna u oku svom ne osećaš?
7:4  Ili, kako možeš reći bratu svom: Stani da ti izvadim trun iz oka tvog; a eto brvno u oku tvom?
7:5  Licemere! Izvadi najpre brvno iz oka svog, pa ćeš onda videti izvaditi trun iz oka brata svog.
7:6  Ne dajte svetinje psima; niti mećite bisera svog pred svinje, da ga ne pogaze nogama svojim, i vrativši se ne rastrgnu vas.
7:7  Ištite, i daće vam se; tražite, i naći ćete; kucajte, i otvoriće vam se.
7:8  Jer svaki koji ište, prima; i koji traži, nalazi; i koji kuca, otvoriće mu se.
7:9  Ili koji je među vama čovek u koga ako zaište sin njegov hleba kamen da mu da?
7:10  Ili ako ribe zaište da mu da zmiju?
7:11  Kad dakle vi, zli budući, umete dare dobre davati deci svojoj, koliko će više Otac vaš nebeski dati dobra onima koji Ga mole?
7:12  Sve dakle što hoćete da čine vama ljudi, činite i vi njima: jer je to zakon i proroci.
7:13  Uđite na uska vrata; jer su široka vrata i širok put što vode u propast, i mnogo ih ima koji njim idu.
7:14  Kao što su uska vrata i tesan put što vode u život, i malo ih je koji ga nalaze.
7:15  Čuvajte se od lažnih proroka, koji dolaze k vama u odelu ovčijem, a unutra su vuci grabljivi.
7:16  Po rodovima njihovim poznaćete ih. Eda li se bere s trnja grožđe, ili s čička smokve?
7:17  Tako svako drvo dobro rodove dobre rađa, a zlo drvo rodove zle rađa.
7:18  Ne može drvo dobro rodova zlih rađati, ni drvo zlo rodova dobrih rađati.
7:19  Svako dakle drvo koje ne rađa rod dobar, seku i u oganj bacaju.
7:20  I tako dakle po rodovima njihovim poznaćete ih.
7:21  Neće svaki koji mi govori: Gospode! Gospode! Ući u carstvo nebesko; no koji čini po volji Oca mog koji je na nebesima.
7:22  Mnogi će reći meni u onaj dan: Gospode! Gospode! Nismo li u ime Tvoje prorokovali, i Tvojim imenom đavole izgonili, i Tvojim imenom čudesa mnoga tvorili?
7:23  I tada ću im ja kazati: Nikad vas nisam znao; idite od mene koji činite bezakonje.
7:24  Svaki dakle koji sluša ove moje reči i izvršuje ih, kazaću da je kao mudar čovek koji sazida kuću svoju na kamenu:
7:25  I udari dažd, i dođoše vode, i dunuše vetrovi, i napadoše na kuću onu, i ne pade; jer beše utvrđena na kamenu.
7:26  A svaki koji sluša ove moje reči a ne izvršuje ih, on će biti kao čovek lud koji sazida kuću svoju na pesku:
7:27  I udari dažd, i dođoše vode, i dunuše vetrovi, i udariše u kuću onu, i pade, i raspade se strašno.
7:28  I kad svrši Isus reči ove, divljaše se narod nauci Njegovoj.
7:29  Jer ih učaše kao Onaj koji vlast ima, a ne kao književnici.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije