Mat. Glava 09

El. pošta Štampa PDF

I ušavši u lađu pređe i dođe u svoj grad.
9:2  I gle, donesoše Mu uzeta koji ležaše na odru. I videvši Isus veru njihovu reče uzetom: Ne boj se, sinko, opraštaju ti se gresi tvoji.
9:3  I gle, neki od književnika rekoše u sebi: Ovaj huli na Boga.
9:4  I videći Isus pomisli njihove reče: Zašto zlo mislite u srcima svojim?
9:5  Jer šta je lakše reći: Opraštaju ti se gresi; ili reći: Ustani i hodi?
9:6  Ali da znate da vlast ima Sin čovečiji na zemlji opraštati grehe (tada reče uzetom): Ustani, uzmi odar svoj i idi doma.
9:7  I ustavši otide doma.
9:8  A ljudi videći čudiše se, i hvališe Boga, koji je dao vlast takvu ljudima.
9:9  I odlazeći Isus odande vide čoveka gde sedi na carini, po imenu Mateja, i reče mu: Hajde za mnom. I ustavši otide za Njim.
9:10  I kad jeđaše u kući, gle, mnogi carinici i grešnici dođoše i jeđahu s Isusom i s učenicima Njegovim.
9:11  I videvši to fariseji govorahu učenicima Njegovim: Zašto s carinicima i grešnicima učitelj vaš jede i pije?
9:12  A Isus čuvši to reče im: Ne trebaju zdravi lekara nego bolesni.
9:13  Nego idite i naučite se šta znači: Milosti hoću, a ne priloga. Jer ja nisam došao da zovem pravednike no grešnike na pokajanje.
9:14  Tada pristupiše k Njemu učenici Jovanovi govoreći: Zašto mi i fariseji postimo mnogo, a učenici tvoji ne poste?
9:15  A Isus reče im: Eda li mogu svatovi plakati dok je s njima ženik? Nego će doći vreme kad će se oteti od njih ženik, i onda će postiti.
9:16  Jer niko ne meće novu zakrpu na staru haljinu; jer će se zakrpa odadreti od haljine, i gora će rupa biti.
9:17  Niti se lije vino novo u mehove stare; inače mehovi prodru se i vino se prolije, i mehovi propadnu. Nego se lije vino novo u mehove nove, i oboje se sačuva.
9:18  Dok On tako govoraše njima, gle, knez nekakav dođe i klanjaše Mu se govoreći: Kći moja sad umre; nego dođi i metni na nju ruku svoju, i oživeće.
9:19  I ustavši Isus za njim pođe i učenici Njegovi.
9:20  I gle, žena koja je dvanaest godina bolovala od tečenja krvi pristupi sastrag i dohvati Mu se skuta od haljine Njegove.
9:21  Jer govoraše u sebi: Samo ako se dotaknem haljine Njegove, ozdraviću.
9:22  A Isus obazrevši se i videvši je reče: Ne boj se, kćeri; vera tvoja pomogla ti je. I ozdravi žena od tog časa.
9:23  I došavši Isus u dom knežev i videvši svirače i ljude zabunjene
9:24  Reče im: Odstupite, jer devojka nije umrla, nego spava. I podsmevahu Mu se.
9:25  A kad istera ljude, uđe, i uhvati je za ruku, i usta devojka.
9:26  I otide glas ovaj po svoj zemlji onoj.
9:27  A kad je Isus odlazio odande, za Njim iđahu dva slepca vičući i govoreći: Pomiluj nas, sine Davidov!
9:28  A kad dođe u kuću, pristupiše k Njemu slepci, i reče im Isus: Verujete li da mogu to učiniti? A oni Mu rekoše: Da Gospode.
9:29  Tada dohvati se očiju njihovih govoreći: Po veri vašoj neka vam bude.
9:30  I otvoriše im se oči. I zapreti im Isus govoreći: Gledajte da niko ne dozna.
9:31  A oni izišavši razglasiše Ga po svoj zemlji onoj.
9:32  Kad oni pak iziđu, gle, dovedoše k Njemu čoveka nemog i besnog.
9:33  I pošto izgna đavola, progovori nemi. I divljaše se narod govoreći: Nikada se toga nije videlo u Izrailju.
9:34  A fariseji govorahu: Pomoću kneza đavolskog izgoni đavole.
9:35  I prohođaše Isus po svim gradovima i selima učeći po zbornicama njihovim i propovedajući jevanđelje o carstvu, i isceljujući svaku bolest i svaku nemoć po ljudima.
9:36  A gledajući ljude sažali Mu se, jer behu smeteni i rasejani kao ovce bez pastira.
9:37  Tada reče učenicima svojim: Žetve je mnogo, a poslenika malo.
9:38  Molite se, dakle, Gospodaru od žetve da izvede poslenike na žetvu svoju.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije