Kol. Glava 02

Štampa

Hoću dakle da vi znate koliku borbu imam za vas i za one što su u Laodikiji i u Jerapolju, i za sve koji ne videše lica mog u telu,
2:2  Da se uteše srca njihova, i da se stegnu u ljubavi, i u svakom bogatstvu punog razuma, na poznanje tajne Boga i Oca i Hrista,
2:3  U kojoj je sve blago premudrosti i razuma skriveno.
2:4  A ovo govorim, da vas niko ne prevari slatkim rečima.
2:5  Jer ako telom i nisam kod vas, ali sam duhom s vama, radujući se i videći vaš red i tvrđu vaše vere u Hrista.
2:6  Kako dakle primiste Hrista Isusa Gospoda onako živite u Njemu,
2:7  Ukorenjeni i nazidani u Njemu i utvrđeni verom kao što naučiste, izobilujući u njoj zahvalnošću.
2:8  Braćo! Čuvajte se da vas ko ne zarobi filozofijom i praznom prevarom, po kazivanju čovečijem, po nauci sveta, a ne po Hristu.
2:9  Jer u Njemu živi svaka punina Božanstva telesno.
2:10  I da budete ispunjeni u Njemu koji je glava svakom poglavarstvu i vlasti;
2:11  U kome i obrezani biste obrezanjem nerukotvorenim, odbacivši telo greha mesnih obrezanjem Hristovim;
2:12  Zakopavši se s Njim krštenjem, u kome s Njim i ustaste verom sile Boga koji Ga vaskrsnu iz mrtvih.
2:13  I vas koji ste bili mrtvi u gresima i u neobrezanju tela svog, oživeo je s Njim, poklonivši nam sve grehe,
2:14  I izbrisavši pismo uredbe koja beše protiv nas, i to uzevši sa srede prikova ga na krstu;
2:15  I svukavši poglavarstva i vlasti izvede ih na ugled slobodno, i pobedi ih na njemu.
2:16  Da vas dakle niko ne osuđuje za jelo ili za piće, ili za kakav praznik, ili za mladine, ili za subote;
2:17  Koje je sve bilo sen od onog što htede da dođe, i telo je Hristovo.
2:18  Niko da vas ne vara po svojoj volji izabranom poniznošću i službom anđela, istražujući i šta ne vide, i uzalud nadimajući se umom tela svog,
2:19  A ne držeći se glave, iz koje je sve telo s pomoću zglavaka i sveza sastavljeno, i raste za rast Božji.
2:20  Ako dakle umreste s Hristom stihijama sveta, zašto se kao živeći u svetu prepirete:
2:21  Ne dohvati se, ne okusi, ne opipaj; koje je sve na pogibao onome koji čini,
2:22  Po zapovestima i naukama ljudskim?
2:23  Koje je samo po reči premudrost samovoljno izbrane službe i poniznosti i nešteđenja tela, ne za čast kakvu, za punjenje tela.